Triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 9848-CV/BTCTW

 V/v triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2015

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2015

               

Kính gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                - Các ban đảng, đảng ủy khối Trung ương,

                                                    - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Thực hiện Quy định số 06-QĐ/BTCTW, ngày 12-5-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2015 (sau đây viết tắt là Quy định số 06-QĐ/BTCTW). Sau khi xem xét kết quả thẩm định, xét duyệt hồ sơ cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2015 của cơ quan, đơn vị; Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) quyết định triệu tập cán bộ, công chức dự thi như sau:

1. Triệu tập cán bộ, công chức dự thi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (theo Quy định số 06-QĐ/BTCTW),  danh sách kèm theo.

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức dự thi các nội dung:

2.1. Thời gian thi

- Từ 14 giờ 00 ngày 21-10-2015: cán bộ, công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục thi;

- Từ 09 giờ 00 ngày 22-10-2015: Lễ Khai mạc và hướng dẫn quy chế thi;

- Từ 08 giờ 00 ngày 23-10-2015 đến ngày 26-10-2015: làm bài thi các môn (sẽ có lịch thi cụ thể).

2.2. Địa điểm thi

Hội trường số 4, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội)[1].

2.3. Lệ phí thi

Mức thu: 1.200.000 đ/người (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

2.4. Danh sách cán bộ, công chức dự thi; số báo danh; lịch thi và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cá nhân, đơn vị …sẽ được đăng trên website Tạp chí Xây dựng Đảng (địa chỉ:www.xaydungdang.org.vn; mục Văn kiện-Tư liệu), trước  ngày 05-10-2015.

3. Đề nghị cơ quan, đơn vị cử trưởng đoàn (trừ trường hợp đoàn có 01 người dự thi); Trưởng đoàn có trách nhiệm: quản lý đoàn, đại diện cho đoàn đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi.

4. Để tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức dự thi viết, bảo vệ đề án, Hội đồng thi đã cho đã đăng 10 nhóm đề án trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng, người dự thi có trách nhiệm nghiên cứu, tham khảo và đăng ký một trong 10 nhóm đề án này để làm căn cứ cho việc bốc thăm khi viết và bảo vệ đề án. Danh sách đăng ký viết, bảo vệ đề án được gửi qua hộp thư điện tử btctw.cs@gmail.com và bằng văn bản về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 10-10-2015.

Đối với cán bộ, công chức trong danh sách triệu tập được miễn thi môn Tin học, Ngoại ngữ (trừ trường hợp được miễn theo độ tuổi) khi đến tập trung dự thi mang theo bản chính và 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ…sau khi đối chiếu, nộp bản sao cho Tổ Giúp việc Hội đồng thi để làm căn cứ xét miễn thi.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ; điện thoại: 080.45077, 091.2417048 (đồng chí Nguyễn Xuân Sùng); 080.45522, 091.2666565 (đồng chí Đỗ Phương Đông).

  

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Các thành viên Ban Giám sát;

- Các vụ: Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ;

- Tạp chí Xây dựng Đảng;

- L­ưu VP, Vụ CSCB (6b).

                                                           

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Quynh

 ([1]) Ghi chú: Cán bộ, công chức dự thi có nhu cầu về chỗ nghỉ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, liên hệ trong giờ hành chính theo số điện thoại: 04.37915826  hoặc 0986.759577.

Tải Danh sách triệu tập

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất