Những “toa thuốc đặc trị” (tiếp theo và hết)

Trước bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP. Hà Nội đã thể hiện tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; từng bước nâng cao vị thế, tạo sức bật mới phát triển Thủ đô và đất nước.

Nên có quy định sinh hoạt đảng riêng cho người nghỉ hưu

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 5-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương về chuyển sinh hoạt đảng nêu rõ: Khi đảng viên chuyển đơn vị, nghỉ hưu…, trong vòng 60 ngày phải chuyển hồ sơ sinh hoạt đảng về nơi công tác hoặc nơi cư trú. Điều 8, Điều lệ Đảng cũng đã nêu rõ: Đảng viên không tham gia sinh hoạt hoặc đóng đảng phí 3 tháng trong 1 năm thì bị xóa tên trong danh sách đảng viên... Những quy định nêu trên nếu như áp dụng vào diện đảng viên nghỉ hưu trong thời điểm hiện nay, theo tôi, đã và đang bộc lộ những bất cập cần xem xét để sửa đổi, bổ sung sao cho hợp lý hơn.

Thực thi dân chủ bảo đảm bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân (tiếp theo và hết)

Ở Việt Nam, việc thực thi dân chủ thuộc về bản chất và là một trong những nội dung cốt lõi để lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước, để người dân được thể hiện quyền con người, quyền làm chủ trên các phương diện. Tính ưu việt của chế độ dân chủ ở Việt Nam đã góp phần quan trọng trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Loạt bài về “Thực thi dân chủ bảo đảm bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân” sẽ góp phần khẳng định giá trị, hiệu quả việc thực thi dân chủ ở Việt Nam.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay là một vấn đề mang tính chiến lược, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt, vừa định hướng cho sự phát triển lâu dài trong công tác cán bộ, cũng như một khâu quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Thực thi dân chủ bảo đảm bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân (bài 2)

Ở Việt Nam, việc thực thi dân chủ thuộc về bản chất và là một trong những nội dung cốt lõi để lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước, để người dân được thể hiện quyền con người, quyền làm chủ trên các phương diện. Tính ưu việt của chế độ dân chủ ở Việt Nam đã góp phần quan trọng trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Loạt bài về “Thực thi dân chủ bảo đảm bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân” sẽ góp phần khẳng định giá trị, hiệu quả việc thực thi dân chủ ở Việt Nam.

Thực thi dân chủ bảo đảm bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân (bài 1)

Ở Việt Nam, việc thực thi dân chủ thuộc về bản chất và là một trong những nội dung cốt lõi để lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước, để người dân được thể hiện quyền con người, quyền làm chủ trên các phương diện. Tính ưu việt của chế độ dân chủ ở Việt Nam đã góp phần quan trọng trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Loạt bài về “Thực thi dân chủ bảo đảm bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân” sẽ góp phần khẳng định giá trị, hiệu quả việc thực thi dân chủ ở Việt Nam.

Xây dựng củng cố niềm tin xã hội để hướng đến đồng thuận cao trong quản lý phát triển xã hội

Niềm tin xã hội có tính đạo đức, tính nhân văn và tính xã hội trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo… Dân gian ta cũng đã tổng kết và đúc rút ra các câu thành ngữ nhằm nhấn mạnh đến giá trị và ý nghĩa cũng như vai trò của niềm tin trong đời sống xã hội như: “Một sự bất tín vạn sự không tin”; “mất của cải là mất ít, mất niềm tin là mất nhiều”. Điều này cho thấy giá trị và tầm quan trọng của niềm tin xã hội đối với cuộc sống con người.

Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng

Chúng ta biết rằng, năng lực tư duy lý luận là khả năng tư duy khoa học, sáng tạo; là khả năng vận dụng các tri thức lý luận vào cuộc sống, cụ thể hóa lý luận, dựa vào lý luận đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn và khoa học cho việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Năng lực tư duy lý luận là điều kiện quan trọng để cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những “toa thuốc đặc trị” (tiếp theo)

Trước bối cảnh hội nhập và phát triển, Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Cùng với việc khuyến khích, động viên cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, Đảng và Nhà nước đã kịp thời xây dựng cơ chế bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì lợi ích chung.

Những “toa thuốc đặc trị” (tiếp theo)

Nhận thấy được tính chất nghiêm trọng và mức độ nguy hại của sự gia tăng căn bệnh “sợ trách nhiệm” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, quy định nhằm chỉ đạo xử lý mạnh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, nhanh chóng đẩy lùi, khắc phục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất