Kế hoạch tiếp nhận cán bộ về công tác tại một số đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương năm 2024

Triển khai Kế hoạch giao, quản lý, sử dụng biên chế của các vụ, cục, đơn vị giai đoạn 2022-2026; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và trên cơ sở nhu cầu bổ sung cán bộ của các vụ, cục, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch tiếp nhận cán bộ về công tác tại một số đơn vị của Ban năm 2024.

Thông báo về đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản năm 2023

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) có Thông báo số 42-TB/CĐTBDCB, ngày 10-6-2023 về đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản năm 2023.

Kế hoạch và Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21 tháng 4 năm 2023 “Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năm 2023". Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch.

Thông báo về tổ chức bồi dưỡng trung hạn năm 2023 theo Kết luận 39 của Bộ Chính trị

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) vừa có Thông báo số 35-TB/CĐTBDCB, ngày 7-4-2023 về tổ chức bồi dưỡng trung hạn năm 2023 theo Kết luận 39 của Bộ Chính trị.

Công văn, biểu mẫu về báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng

Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 4819-CV/BTCTW, ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng. (Đề cương báo cáo và các phụ lục gửi kèm).

Kế hoạch và Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 "Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022". Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 58-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022 kèm theo Đề cương thông tin, tuyên truyền chi tiết.

Thông báo về việc xử lý vi phạm nội quy và quy chế của kỳ thi

Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 về việc xử lý vi phạm nội quy và quy chế của kỳ thi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất