Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tâm huyết xây dựng đội ngũ trí thức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Phát huy vai trò của công tác quản lý báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về báo chí đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần định hướng, tăng tính chủ động cho cơ quan báo chí, thúc đẩy "phủ xanh" thông tin tích cực, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, đóng góp tích cực vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, “là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số Nhân dân”. Đó là những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tổng thể, mang tính nền tảng về lý luận và thực tiễn, có nội hàm sâu rộng với những nội dung quan trọng, mang tính định hướng cho công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện của đất nước.

Dấu ấn trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Tháp Mười

Phát huy truyền thống và vai trò “đi trước, mở đường”, thời gian qua, ngành Tuyên giáo huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị với những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị

Tham nhũng, tiêu cực (TNTC) là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Nhận thức được tác hại của TNTC, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa TNTC và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo được đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng Tháp: 6 giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều chuyển biến rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc: Thi đua phải là vì yêu nước

Cách đây 76 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc với mục đích là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm và cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân. 76 năm đã trôi qua nhưng Lời kêu gọi của Bác vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời sự.

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước - Cuộc hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc

Ngày 5-6-1911, trên con tàu Amiral La Touche De Tréville của Pháp, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc.

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng

Công tác tham mưu chiến lược lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng là công tác tham mưu ở cấp Trung ương, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức, cán bộ của toàn Đảng. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương đóng vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong thực hiện công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng. Ngoài ra, có sự phối hợp của các cơ quan đảng Trung ương, vụ tổ chức cán bộ ở các cơ quan Trung ương, các ban tổ chức cấp ủy các cấp và các cơ quan có liên quan.

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, góp phần tăng cường kiểm soát quyền lực trong Đảng

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong Đảng, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là hết sức nặng nề. Theo đó, cần xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; hoàn chỉnh quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cùng với đó, cần kiểm soát được quyết định, hành vi của chính những người làm công tác kiểm tra, giám sát.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất