Về chỉ tiêu nâng ngạch và một số nội dung liên quan đến các kỳ thi năm 2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

                             *

Số 8952- CV/BTCTW

Về chỉ tiêu nâng ngạch và một số nội dung

liên quan đến các kỳ thi năm 2015

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

     Hà Nội, ngày 29  tháng 5 năm 2015

 

               Kính gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                              - Các đảng ủy khối Trung ương,

                              - Các ban của Đảng ở Trung ương,

                              - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

 

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Quy định số 06-QĐ/BTCTW, ngày 12-5-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về các kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015[1]; Ban Tổ chức Trung ương thông báo về chỉ tiêu nâng ngạch và một số nội dung liên quan đến các kỳ thi như sau:

1. Chỉ tiêu nâng ngạch của từng cơ quan, đơn vị

Chỉ tiêu nâng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp của từng cơ quan, đơn vị có danh sách gửi theo đường công văn.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

2.1. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

Tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm, khai mạc vào 08h00 ngày 10 tháng 8 năm 2015, cụ thể như sau:

- Khu vực miền Bắc tổ chức tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo khi triệu tập thí sinh dự thi): gồm cán bộ, công chức các địa phương từ Thanh Hóa trở ra và các cơ quan Trung ương ở miền Bắc.

- Khu vực miền Trung - Tây nguyên tổ chức tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo khi triệu tập thí sinh dự thi): gồm cán bộ, công chức các địa phương từ Nghệ An đến Ninh Thuận, các tỉnh Tây nguyên và đại diện các cơ quan Trung ương ở miền Trung - Tây nguyên.

- Khu vực miền Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo khi triệu tập thí sinh dự thi): gồm các địa phương từ Bình Thuận trở vào và đại diện các cơ quan Trung ương ở miền Nam.

2.2. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

Khai mạc vào 08h00 ngày 22 tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo khi triệu tập thí sinh dự thi).

Tài liệu và thông tin khác có liên quan đến các kỳ thi được đăng tải trên website www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện-Tư liệu). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, điện thoại: 080.45077; 080.45522).

 

 

Nơi nhận:

  - Như kính gửi;

- NXB Chính trị QG-ST;

- Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy; đảng ủy khối Trung ương;

- Các cục, vụ, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VP, Vụ CSCB (4b).

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quynh


                                                            

[1] Riêng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật các chức danh Phó Giám đốc là đối tượng dự thi.


Tải Mẫu bảng đăng ký dự thi

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất