Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 9768-CV/BTCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2015

 

                          

Kính gửi: Cán bộ, công chức tham dự Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015

 

          Căn cứ báo cáo kết quả của Ban chấm thi kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015, Hội đồng thi thông báo kết quả điểm thi của cán bộ, công chức dự thi trên Website Tạp chí xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn, Mục Văn kiện - Tư liệu).

Theo quy định tại các văn bản hiện hành; cán bộ, công chức dự thi có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị gửi Đơn phúc khảo[1] về Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ: Số 2A Hoàng Văn Thụ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) trước ngày 02-10-2015 (tính theo dấu bưu điện ngày gửi).

 

 

                                                                                  T/L TRƯỞNG BAN

                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nơi nhận:

- Hội đồng thi;                                                                      (Đã ký)

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đưa tin);                               

- Lưu Vụ CSCB, VP.                                                     

                                                                                    Nguyễn Văn Doanh[1] Hội đồng thi không phúc khảo môn Chuyên môn nghiệp vụ và Tin học theo quy định.


Tải Kết quả

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất