Nhân tố quyết định

Nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cần được kế tục, phát huy cao độ trong điều kiện hiện nay khi tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen. Vai trò lãnh đạo của Đảng chỉ được giữ vững và phát huy khi Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định. Điều đó chỉ có được từ phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và từ cơ chế khiến mỗi người không dám, không muốn và không thể vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

“Xây” và “chống”

“Xây” phải thực sự tốt, Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh thì “chống” mới hiệu quả. Ngược lại, “chống” phải tốt Đảng mới trong sạch, vững mạnh. “Xây” và “chống” có mối quan hệ biện chứng, là hai mặt của một vấn đề xây dựng Đảng. Hai nhiệm vụ phải tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ, trong đó, người đứng đầu giữ vai trò quan trọng bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc.

Trung thực

Trung thực là một trong những phẩm chất hàng đầu của đạo đức cách mạng. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị nào thì phẩm chất trung thực cũng đặc biệt quan trọng và tối cần thiết. Trong điều kiện đảng cầm quyền, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là tính trung thực có ý nghĩa to lớn đối với uy tín, sức mạnh, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Then chốt phải chặt

Để giữ vững và phát huy thành quả Cách mạnh Tháng Tám, giữ vững nền độc lập dân tộc, Đảng cần có lực lượng cán bộ đủ đức, tài, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bộ Chính trị ban hành Quy định 114 với nhiều điểm mới, bổ sung so với Quy định 205 chẳng những tạo nên sự thống nhất với các quy định về công tác cán bộ hiện nay mà còn là bước tiến mới nhằm xiết chặt hơn công tác cán bộ - then chốt của then chốt.

Cần chặt chẽ, hiệu quả hơn

Khi chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, nhân sự cấp dưới được cấp uỷ chịu trách nhiệm giới thiệu lên cấp uỷ cấp trên phê duyệt. Quy trình chuẩn bị nhân sự được quy định chặt chẽ. Tuy vậy, nên chăng cần chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn bằng quy định cụ thể và rõ trách nhiệm trong việc giới thiệu và bảo đảm chất lượng cán bộ. Chính chịu trách nhiệm là một yếu tố quan trọng quyết định hàng đầu.

Học làm cán bộ

Mỗi cán bộ, bên cạnh địa vị, trí tuệ của một “nhà lãnh đạo” đều phải có tinh thần làm việc của một “người đầy tớ” nhân dân. Học để làm cán bộ suốt đời, đồng thời cũng phải học làm cán bộ suốt đời. Hai điều này có quan hệ biện chứng, quan trọng như nhau thể hiện tâm thế “người lãnh đạo” và “người đầy tớ” của nhân dân.

Cụ thể, cá thể hoá trách nhiệm cá nhân

Để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền, cần phải cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật. Cụ thể, luật hoá Kết luận 14 ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị để cán bộ, công chức, người có trách nhiệm có điểm tựa pháp lý yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời chú ý, biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Giới hạn nào cho sáng tạo, dám nghĩ, dám làm?

Có được tinh thần sáng tạo, dám nói, dám làm không chỉ có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp của Đảng mà trong suy nghĩ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn ghi lòng tạc dạ lời dạy của Bác Hồ làm kim chỉ nam trong mọi hành động: Việc gì có lợi cho dân ta phải cố gắng làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh. Đấy cũng là giới hạn rộng lớn mà mỗi cán bộ, đảng viên thoả sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của Nhân dân, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Niềm tin

Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh vững vàng và tầm cao trí tuệ đã khẳng định là lực lượng duy nhất lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng được nhân dân tin tưởng, đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo dân tộc vượt qua mọi chông gai, thử thách đưa đất nước phát triển phồn vinh. Tổ quốc độc lập, tự do, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, gửi trọn niềm tin với Đảng quang vinh.

Trách nhiệm chính trị người đứng đầu

Việc cán bộ lãnh đạo cao cấp, nhất là những cán bộ giữ cương vị là người đứng đầu nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhân dân khi để cấp dưới có vi phạm rất nghiêm trọng và tự nguyện xin thôi giữ các chức vụ được phân công là việc làm đúng đắn, cần thiết, được dư luận ủng hộ. Tinh thần này cần tiếp tục được lan tỏa trong hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất