Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thi về những trường hợp được vận dụng để dự thi lên chuyên viên chính

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 710-TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

 

   

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thi

tại buổi làm việc với Tổ giúp việc Hội đồng thi

------

          Ngày 09-7-2015, sau khi nghe Vụ Chính sách cán bộ và Tổ giúp việc Hội đồng thi báo cáo về một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Quy định số 06-QĐ/BTCTW, ngày 12-5-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2015; qua thảo luận và đề xuất của Tổ giúp việc, ý kiến của Vụ Chính sách cán bộ, Chủ tịch Hội đồng thi kết luận:

1.     Về đối tượng dự thi

Theo Quy định số 06-QĐ/BTCTW, những trường hợp sau đây được coi là giữ chức vụ tương đương với người đứng đầu các ban tham mưu của Đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, được vận dụng để dự thi:

- Là phó trưởng ban thường trực các ban đảng (cấp tỉnh và cấp huyện) nếu trưởng ban là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp.

- Là cấp ủy viên đồng thời giữ chức danh cấp phó của các ban đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (cấp tỉnh và cấp huyện).

2.     Về tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học

Hiện nay tại các địa phương việc tổ chức học và cấp chứng chỉ để xác định tiêu chuẩn ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24-01-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiêu chuẩn tin học theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11-3-2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông chưa được phổ biến. Vì vậy, Hội đồng thi đồng ý những trường hợp có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B (đối với người dự thi nâng ngạch chuyên viên chính), trình độ C (đối với người dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp) và chứng chỉ tin học văn phòng đã được cấp sau ngày các thông tư nêu trên có hiệu lực được vận dụng đủ điều kiện dự thi.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ thông báo này tổ chức thực hiện. 

 

 

  Nơi nhận:                                                                

- Hội đồng thi, Ban Giám sát;

- Tổ giúp việc;

- Tạp chí Xây dựng Đảng;

- Lưu VP và Vụ CSCB (3b).      

T/L TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Văn Doanh

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất