Dấu ấn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022

Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh, tiếp tục có những đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII).

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trực tiếp tham mưu cho cấp ủy những chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Do vậy, trước yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng có đủ năng lực, phẩm chất là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của BCH Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương. Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, hoạt động của Ban đã đạt được nhiều kết quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên

Công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một công cuộc lâu dài, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều biện pháp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên phải được coi là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng và được đặt lên hàng đầu, nhất là trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Thủ tướng kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

Ngày 14-12-2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Từ thực tiễn tại Đảng bộ TP. Hà Nội (kỳ 2)

Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhóm giải pháp mang tính đột phá được xác định là tập trung vào đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ.

Từ thực tiễn tại Đảng bộ TP. Hà Nội (kỳ 1)

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của Thủ đô và đất nước trong tình hình mới. Để thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu này, Đảng bộ TP. Hà Nội xác định cần có những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá xuất phát từ chính công tác cán bộ, nhân tố quyết định đến yếu tố thành bại của sự nghiệp cách mạng.

Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo nghiên cứu khoa học của cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn hiện nay

Mỗi cán bộ nghiên cứu là cán bộ, đảng viên trẻ, phát triển khoa học và công nghệ phải thực sự có tầm, có tâm, làm ra những sản phẩm khoa học và công nghệ là để phát triển đất nước, phục vụ hữu ích cho sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Công tác bồi dưỡng công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương cần đổi mới, điều chỉnh để từng bước đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sóc Trăng tạo “đột phá” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC hằng năm và từng giai đoạn. Nhằm tạo bước đột phá trong công tác này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025, với những mục tiêu, giải pháp cụ thể.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất