Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong các kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc năm 2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số  7680-QĐ/BTCTW      

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2015

  Quyết định

về việc ban hành Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

trong các kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng,

mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015

                                                ­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________

 - Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Quyết định số 7556-QĐ/BTCTW ngày 29-6-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015;

- Theo đề nghị của Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi,

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong các kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015.

§iÒu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng thi nâng ngạch, Chánh Văn phòng Ban và cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận :

- Điều 3;

- Ban Giám sát;

- Bộ Nội vụ (để phối hợp);

- Lưu VP, Vụ CSCB (4b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

 

(đã ký)

Nguyễn Văn Quynh

-------------------------


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

 

    

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2015

QUY  CHẾ

Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

trong các kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng,

mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 7680-QĐ/BTCTW,

 ngày 04-8-2015 của Ban Tổ chức Trung ương)

______

 Điều 1. Phạm vi, đối tượng

            Quy chế này áp dụng thực hiện đối với các môn thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính trong các kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2015.

            Quy chế này quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Coi thi trắc nghiệm trên máy tính, giám thị và cán bộ, công chức dự thi (sau đây gọi tắt là người dự thi).

Điều 2. Trách nhiệm của người dự thi

            1. Người dự thi có mặt tại phòng thi trước thời gian thi theo quy định để làm thủ tục dự thi.

Không được mang vào phòng thi các loại tài liệu, điện thoại, máy ảnh, phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, các thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin…; người dự thi mang theo các loại tài liệu hoặc các thiết bị trên vào phòng thi, sử dụng hay chưa sử dụng đều bị coi là vi phạm quy chế thi;

2. Khi vào phòng thi, người dự thi xuất trình chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ khác; ký xác nhận vào danh sách dự thi; nếu phát hiện sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, năm sinh… người dự thi phải báo ngay cho giám thị để điều chỉnh.

            3. Trong phòng thi, người dự thi phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Tuân thủ mọi sự hướng dẫn của giám thị; giữ trật tự trong phòng thi; không được hút thuốc trong phòng thi.

            - Khi phát hiện máy tính không sử dụng được phải kịp thời báo cho giám thị để xem xét giải quyết. Nghiêm cấm các hành vi làm hỏng hệ thống máy tính phục vụ thi.

- Người dự thi có thắc mắc cần hỏi giám thị phải hỏi công khai; trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo giám thị để giải quyết. Chỉ được đi lại trong phòng thi hoặc ra ngoài phòng thi khi được sự đồng ý của giám thị.

- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào.

4. Có quyền tố giác những người vi phạm Quy chế thi cho giám thị, Trưởng Ban Coi thi hoặc Hội đồng thi nâng ngạch.

Điều 3. Xử lý người dự thi vi phạm Quy chế thi

            Khi phát hiện người dự thi có hành vi vi phạm Quy chế thi, giám thị phải lập biên bản, kèm tang vật (nếu có) và ghi rõ hình thức kỷ luật, hai giám thị phòng thi và người dự thi vi phạm cùng ký vào biên bản; nếu người dự thi vi phạm cố tình không ký biên bản, giám thị mời 02 người dự thi trong phòng thi ký làm chứng.

Tùy mức độ nặng nhẹ để xử lý vi phạm theo các hình thức sau đây:

1. Khiển trách, áp dụng đối với những người dự thi vi phạm lỗi một lần: nhìn bài, trao đổi bài với người khác. Người dự thi bị khiển trách trong khi thi sẽ bị trừ 20% số điểm thi.

2. Cảnh cáo đối với người dự thi vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi.

b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với người khác; cho người khác chép bài hoặc chép bài của người khác. Nếu người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị quay cóp thì Chủ tịch hội đồng thi có thể xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách.

Người dự thi vi phạm hình thức cảnh cáo trong khi thi bị trừ 40% số điểm thi.

3. Đình chỉ thi đối với người dự thi vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi.

b) Mang vào phòng thi: tài liệu; phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin…

c) Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

d) Cố ý làm hỏng hệ thống máy tính phục vụ thi.

Người dự thi bị đình chỉ thi trong khi thi sẽ bị điểm không (0); phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định của Trưởng Ban Coi thi.

4. Hủy kết quả bài thi đối với trường hợp thi hộ, đồng thời đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với người thi hộ và người được thi hộ. Hủy kết quả bài thi đối với những người thi kèm. Chủ tịch Hội đồng thi quyết định hủy kết quả bài thi.

Điều 4. Trách nhiệm của giám thị phòng thi, giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính, giám thị hành lang

1. Quy định chung

Không được mang theo điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ; không được giúp đỡ người dự thi làm bài dưới bất kỳ hình thức nào; phải có mặt đúng giờ và thường xuyên tại phòng thi để làm các nhiệm vụ theo quy định.

2. Nhiệm vụ Giám thị phòng thi

a) Kiểm tra phòng thi, cấp số báo danh và mật khẩu cho người dự thi, hướng dẫn người dự thi ngồi đúng vị trí quy định.

b) Khi có hiệu lệnh, Giám thị 1 gọi tên người dự thi vào phòng thi; Giám thị 2 kiểm tra các vật dụng người dự thi mang vào phòng thi, hướng dẫn người dự thi ngồi đúng chỗ quy định đồng thời hướng dẫn người dự thi ký vào danh sách dự thi. Giám thị tuyệt đối không để người dự thi mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng đã bị cấm theo quy định.

- Hướng dẫn người dự thi các quy định về làm bài thi, nội quy thi.

- Thực hiện nhiệm vụ coi thi theo nội quy, quy chế của kỳ thi.

- Giám thị chỉ được trả lời người dự thi công khai trong phạm vi quy định.

- Không được cho người dự thi ra ngoài phòng thi khi đang thi. Nếu người dự thi bị đau ốm bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cáo cho Trưởng ban coi thi kịp thời giải quyết.

- Người dự thi vi phạm quy định thi, giám thị phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định.

- Khi có tình huống bất thường xảy ra, phải báo cáo ngay cho Trưởng Ban Coi thi để giải quyết.

- Giám thị phải bảo vệ đề thi trong khi thi, không để lọt ra ngoài phòng thi. Giám thị và những người làm nhiệm vụ phục vụ kỳ thi không được thảo luận, sao chép, giải đề, mang đề ra ngoài hoặc giải thích đề thi cho người dự thi.

- Ký tên vào niêm phong túi đựng bài thi của từng ca thi do giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính in.

c) Cuối buổi thi, tiến hành niêm phong phòng thi.

3. Nhiệm vụ giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính

a) Bảo đảm hệ thống máy tính trong phòng thi hoạt động tốt, nếu máy tính bị hư hỏng phải có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế kịp thời.

b) Tiến hành nhập dữ liệu đề thi vào máy chủ; niêm phong máy chủ, thiết bị lưu trữ dữ liệu đề thi khi kết thúc trước sự chứng kiến của đại diện: Tổ công tác, Ban Coi thi và mời đại diện Ban Giám sát tham dự.

Việc nhập dữ liệu đề thi chỉ được thực hiện trong vòng 24 giờ trước thời điểm bắt đầu ca thi đầu tiên.

c) Kiểm tra máy tính trong phòng thi trước, trong và sau quá trình thi.

d) Phối hợp với Giám thị hàng lang, Giám thị 1, Giám thị 2 kiểm tra các vật dụng của người dự thi mang vào phòng thi, hướng dẫn người dự thi ngồi đúng chỗ quy định; tuyệt đối không để người dự thi mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng đã bị cấm theo quy định.

e) Kết thúc mỗi ca thi, tiến hành in bài thi của người dự thi, niêm phong túi đựng bài thi (có chữ ký của hai giám thị) và bàn giao cho Trưởng Ban Coi thi.

f) Kết thúc mỗi buổi thi, niêm phong máy chủ, các thiết bị lưu trữ dữ liệu.

g) Kết thúc môn thi, sao lưu toàn bộ dữ liệu vào thiết bị lưu trữ, niêm phong và bàn giao cho Trưởng Ban Coi thi. Xóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên máy chủ.

4. Nhiệm vụ Giám thị hành lang

a) Giám sát mọi hoạt động bên ngoài phòng thi.

b) Phối hợp giám thị phòng thi, giám thị kiêm kỹ thuật viên máy tính, hướng dẫn người dự thi trước, trong, sau quá trình thi.

c) Theo dõi người dự thi khi ra ngoài phòng thi trong quá trình đang thi (nếu có).

Nếu giám thị nào vi phạm Quy định, tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phúc khảo bài thi; khiếu nại về bài thi

1.      Không phúc khảo đối với các bài thi trắc nghiệm trên máy tính.

2. Trường hợp người dự thi phát hiện câu hỏi đề thi có sai sót, phải viết đơn ngay sau khi kết thúc ca thi, đề nghị Ban Coi thi, Hội đồng thi nâng ngạch xem xét, giải quyết. Không giải quyết các đơn khiếu nại của người dự thi ngoài thời gian trên.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất