Về việc cung cấp số liệu công tác tổ chức xây dựng đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 7511- CV/BTCTW

“V/v cung cấp số liệu

công tác tổ chức xây dựng Đảng”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương

- Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương

- Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

- Ban Tổ chức Đảng uỷ Ngoài nước

 

Để có số liệu báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phục vụ việc xây dựng báo cáo của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; đồng thời phục vụ việc xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2014 và bước đầu sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu thống kê của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo số liệu (có biểu mẫu kèm theo), gửi về Ban Tổ chức Trung ương theo địa chỉ sau:

- Đường bưu điện, đề nghị gửi về Ban Tổ chức Trung ương (qua Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban); Địa chỉ: số 2A Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: 080.45378/080.44895; Fax: 080.45048

- Đường thư điện tử, đề nghị gửi qua mạng thông tin diện rộng của Đảng về hòm thư điện tử của Phòng Tổng hợp: Phong Tong Hop/BTCTW/DCS/VN@BTCTW

Đề nghị các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện; gửi các biểu số 1 và 2 trước ngày 15/10/2014, các biểu số 3, 4, 5, 6 trước ngày 28/11/2014.

Tải biểu mẫu ở đây

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban (để b/c);

- Lưu VP, TH.

T/L TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (đã ký)

 

Nguyễn Văn Doanh


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất