Kết quả cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Thông báo số 508 - TB/BTCTW, ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Hôi đồng thi nâng ngạch Trung ương về kết quả cán bộ, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013.

Tải Thông báo

Tải
Kết quả

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất