Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

UỶ BAN KIỂM TRA

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 565 - TB/HĐTNN

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch

kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012

-----------

           Hội đồng thi nâng ngạch nhận được đơn đề nghị xin phúc khảo 43 bài thi của 42 thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính, sau khi tổ chức chấm phúc khảo Hội đồng thi thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo 43 bài thi cụ thể như sau:    

          - Môn kiến thức chung có 37 bài xin phúc khảo thì: 32 bài có kết quả điểm chấm phúc khảo không thay đổi; 05 bài có kết quả điểm chấm phúc khảo thay đổi so với điểm chấm của Ban chấm thi.

          - Môn trắc nghiệm có 05 bài thi xin phúc khảo thì: 04 bài có kết quả điểm chấm phúc khảo không thay đổi; 01 bài có kết quả điểm chấm phúc khảo thay đổi so với điểm chấm của Ban chấm thi.

- Môn Tin học có 01 bài thi xin phúc khảo thì: kết quả điểm chấm phúc khảo không thay đổi so với điểm chấm của Ban chấm thi.

Kết quả điểm chấm phúc khảo của 43 bài thi của 42 thí sinh của các cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo được đăng tải  trên Website: Internet, địa chỉ xaydungdang.org.vn, Mục Văn kiện - Tư liệu và Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên mạng thông tin diện rộng của Đảng tại địa chỉ truy cập: http://ubkttw.dcs.vn).

 Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo đến cán bộ, công chức của đơn vị có đơn đề nghị phúc khảo bài thi biết.

 

Nơi nhận:

- Đồng chí Chủ nhiệm UBKTTW (để b/c),

- Ban Tổ chức Trung ương (để phối hợp),

- Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (có thí sinh xin phúc khảo),

- Ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (có thí sinh xin phúc khảo),

- Vụ Địa phương II, Cơ quan UBKTTW,

- Vụ Tổ chức - Cán bộ (05 bản),

- Lưu: VT-LT, HSTNN (3 bản).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

PHÓ CHỦ NHIỆM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

 

 

 

 

Nguyễn Công Ngọ

 * Tải Kết quả phúc khảo

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất