Chỉ tiêu và quy định về hồ sơ thi nâng ngạch các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

                                     *

Số 6810-CV/BTCTW

V/v giao chỉ tiêu và quy định về hồ sơ dự thi nâng ngạch năm 2014

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2014

 

            

          Kính gửi:  - Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương,

                           - Các ban đảng, các đảng ủy khối Trung ương,

                           - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội

 

Thực hiện các quy định về việc thi nâng ngạch theo Luật Cán bộ, công chức, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2014 đối với cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (Kế hoạch số 126-KH/BTCTW, ngày 06-5-2014)[1].

 Ban Tổ chức Trung ương giao chỉ tiêu nâng ngạch năm 2014 và quy định về hồ sơ của cán bộ, công chức dự thi như sau:

1. Về chỉ tiêu nâng ngạch của các cơ quan, đơn vị

1.1. Nguyên tắc giao chỉ tiêu

Xét nhu cầu dự thi của từng cơ quan, đơn vị; tính cân đối về cơ cấu ngạch, bậc trong hệ thống và mối tương quan chung giữa các cơ quan, đơn vị; chỉ tiêu được giao và số cán bộ, công chức đã dự thi năm 2013…

1.2. Chỉ tiêu nâng ngạch của cơ quan, đơn vị

Chỉ tiêu nâng ngạch của từng cơ quan, đơn vị (có bảng chi tiết kèm theo).

2. Việc cử cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch để đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh

Thực hiện nguyên tắc cạnh tranh, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức dự thi với số lượng nhiều hơn chỉ tiêu nâng ngạch.

Trường hợp số cán bộ, công chức dự thi bằng hoặc thấp hơn chỉ tiêu nâng ngạch đã giao, Ban Tổ chức Trung ương sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch để bảo đảm số dư cạnh tranh tối thiểu là 01 người (trừ trường hợp đơn vị chỉ có 01 người dự thi).

3. Về hồ sơ đăng ký dự thi

3.1. Hồ sơ của cán bộ, công chức đăng ký dự thi

- Bản sơ yếu lý lịch (theo Mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV, ngày 06-10-2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức;

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của cơ quan thẩm quyền;

- Bản sao có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức về việc cán bộ, công chức đã tham gia xây dựng các đề tài, đề án (quy định tại điểm e khoản 2 Mục II Kế hoạch số 126-KH/BTCTW, ngày 06-5-2015 của Ban Tổ chức Trung ương);

- Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc luân chuyển đối với đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp xã (quy định tại khoản 1 Mục I Kế hoạch số 126-KH/BTCTW, ngày 06-5-2015 của Ban Tổ chức Trung ương);

(Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi cán bộ, công chức được bỏ vào bì riêng).

3.2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức

a) Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Cơ quan, đơn vị có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi (kèm theo danh sách); danh sách miễn thi môn ngoại ngữ (công chứng các văn bằng, chứng chỉ kèm theo); gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 10-7-2014. Quá thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị chưa có văn bản được coi là không có nhu cầu cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính.

Hồ sơ cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính do cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức lưu giữ, quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt hồ sơ.

b) Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp

Cơ quan, đơn vị có văn bản cử cán bộ, công chức dự thi (kèm theo danh sách); danh sách miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và hồ sơ đăng ký dự thi của cán bộ, công chức (kèm theo bản sao quyết định xếp lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền); gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 01-8-2014. Quá thời hạn trên, cơ quan, đơn vị chưa có văn bản được coi là không có nhu cầu cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp.

c) Để thống nhất dữ liệu, đề nghị các cơ quan, đơn vị lập các bảng biểu theo đúng mẫu đã quy định và đồng gửi về địa chỉ hộp thư điện tử: btctw.cs@gmail.com (File Excel, font chữ Times New Roman).

Công văn này và các biểu mẫu kèm theo được đăng tải trên Website: xaydungdang.org.vn (Mục Văn kiện-Tư liệu). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ảnh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ, điện thoại: 080.45077; 080.45522) để xem xét, giải quyết.

 

          

Nơi nhận:                    

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;

- Các vụ, đơn vị: I, II, III, IV, Đào tạo,

 bồi dưỡng cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng;

- Lưu VP, Vụ CSCB (4b).

                                                                      

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Văn Quynh (đã ký)[1] Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương thực hiện theo quy định tại Công văn số 2993-CV/BTCTW, ngày 11-7-2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất