Kết quả chấm phúc khảo thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số 507 - TB/BTCTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

 
THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch

chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013

-------

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Bộ Chính trị (khoá XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức (năm 2008) và các quy định của Chính phủ về tuyển dụng và nâng ngạch công chức;

- Sau khi xem xét đơn đề nghị phúc tra của cán bộ, công chức và báo cáo của Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương về kết quả chấm phúc khảo các môn thi của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013;

- Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thi,

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

THÔNG BÁO

1. Kết quả chấm điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2013 của cơ quan, đơn vị (có danh sách kèm theo).

2. Căn cứ kết quả chấm phúc khảo, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo kết quả phúc khảo đến cán bộ, công chức có tên trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công chức có đơn phúc khảo;

- Lưu VP, Vụ CSCB.

 

 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

                  

Nguyễn Văn Quynh


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất