3 kinh nghiệm trong công tác luân chuyển cán bộ ở Gia Lai

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017, BTV Tỉnh ủy Gia Lai đã kịp thời chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên các nội dung cơ bản, trọng tâm của Quy định để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện. Sau khi triển khai Quy định số 98-QĐ/TW, công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể.

Nâng cao chất lượng công chức văn phòng - thống kê cấp xã ở các huyện miền núi Nghệ An

Công chức văn phòng - thống kê đóng vai trò quan trọng trong công tác thu thập dữ liệu thống kê tại địa phương. Để phát huy năng lực của công chức văn phòng - thống kê các xã miền núi ở Nghệ An hiện nay, cần có sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương hơn nữa, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, công chức văn phòng - thống kê nói riêng năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quảng Nam nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Thực hiện thành công Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới sẽ là giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh...

Hà Giang ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định đột phá chiến lược là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU ngày 25-2-2022 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Những điểm mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Ngày 8-2-2022, Ban Bí thư ban hành Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (gọi tắt là Quy định 57). Quy định 57 thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, phù hợp với đối mới công tác cán bộ nói chung. Quy định 57 bao quát tất cả 3 cấp đào tạo lý luận chính trị, gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bên liên quan trong việc hoạt động đào tạo lý luận chính trị từ Trung ương tới cơ sở. Toàn văn Quy định 57 đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. Bài viết này tập trung giới thiệu những điểm mới, mấu chốt nhất trong Quy định này.

Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

Kết quả phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tại Yên Bái

Yên Bái là tỉnh miền núi có diện tích tự nhiên trên 6.886km2; dân số trên 82 vạn người với trên 30 dân tộc cùng sinh sống (dân tộc thiểu số chiếm 57,4%). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là 24.002 người; trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý có 4.221 người, chiếm 17,6% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 105-QĐ/TW, đưa công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp.

Thái Nguyên ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đoàn viên, thanh niên Ban Tổ chức Trung ương với công tác nghiên cứu khoa học

Những năm qua Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp triển khai nhiều đề tài, đề án nghiên cứu, phục vụ công tác tham mưu đưa cơ quan trở thành điểm sáng về nghiên cứu khoa học trong các cơ quan ban đảng Trung ương. Nhiều đoàn viên, thanh niên trong cơ quan đã thể hiện tinh thần xung kích, gương mẫu trong tập thể thanh niên, sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất