1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật trong nửa đầu năm 2024

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2024 có 1.338 cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật, trong đó có 139 cán bộ, 432 công chức, 767 viên chức.

Nghệ An thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ​

Trong những năm qua, việc nâng cao chất lượng cán bộ người DTTS luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An quan tâm. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

Vừa qua, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Vĩnh Bảo (Hải Phòng) quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những năm qua, Huyện ủy Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) đã có nhiều chủ trương, giải pháp từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giao nhiệm vụ, đánh giá cán bộ thông qua các sản phẩm và cam kết trách nhiệm từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị

Đánh giá cán bộ là khâu có ý nghĩa quan trọng liên quan đến các khâu trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, đánh giá cán bộ hiện nay vẫn là khâu yếu. Điều này được Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Vì vậy, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là cấp ủy, người đứng đầu và đội ngũ những người làm công tác tổ chức, cán bộ cần làm tốt khâu quan trọng này để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ: Từ thực tiễn của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 2025 đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao hơn đối với công tác cán bộ, nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đã khẳng định để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vấn đề “gốc” phải làm từ cán bộ và công tác cán bộ.

Thanh Hóa: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong hệ thống chính trị

Xác định công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐT, BD) nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hậu Giang: Phát triển đội ngũ cán bộ nữ ngang tầm nhiệm vụ

Nâng cao trình độ, năng lực của phụ nữ, nhất là nhóm phụ nữ thanh niên, trí thức; tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ khi tham gia học tập, lao động, phấn đấu phát triển sự nghiệp là những giải pháp mà chính quyền các cấp tỉnh Hậu Giang đang thực hiện.

Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên trường chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị cấp huyện của tỉnh Lào Cai trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, giáo viên sẽ góp phần hiệu quả vào việc lan tỏa rộng rãi nhận thức và niềm tin cách mạng, ý chí và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong cán bộ, đảng viên theo học ở Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất