Thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương hiện nay

Bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương (KPLNĐP) trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay là một chủ trương, một nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm đổi mới công tác cán bộ của Đảng trong tình hình mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy lãnh đạo, quản lý, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi những vấn nạn tiêu cực, nhức nhối trong công cán bộ của Đảng ta những năm gần đây. Nhân tố có tính quyết định để thực hiện tốt các giải pháp bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện KPLNĐP là sự nhận thức sâu sắc và ý thức trách nhiệm cao của cấp ủy Đảng các cấp, của đội ngũ cán bộ và sự chỉ đạo sâu sát, kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy cấp trên.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở một số địa phương

Ngày 19-5-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đến nay, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết, trong đó, một số địa phương đã nỗ lực đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả

Tháng 12-2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế Giám sát (GS) và phản biện xã hội (PBXH) của mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các đoàn thể chính trị - xã hội. Sau gần 5 năm thực hiện, từ kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học “Hiệu quả GS và PBXH của MTTQVN đối với chính quyền cấp huyện ở các tỉnh Tây Nguyên”(1), cho thấy rất cần thúc đẩy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận lên tầm mới.

Bình Định chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức năm 2018

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương có Kế hoạch số 161-KH/BTCTW, ngày 9-8-2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã xây dựng Kế hoạch số 24-KH/BTCTU, ngày 26-9-2018 về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 29-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi Lễ.

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Đảng bộ tỉnh Sơn La

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (Hội nghị Trung  ương 6 khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn tinh giản biên chế, đạt được một số kết quả bước đầu.  

Góp phần đưa công tác cán bộ thực sự trở thành “then chốt của then chốt”

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng ta khẳng định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn đề “then chốt của then chốt”. Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Đảng ta tiếp tục khẳng định điều đó, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Bởi vậy, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết này là yêu cầu cấp thiết hiện nay.  

Mới nhất

Xem nhiều nhất