Năm 2022, cả nước sẽ có 12.312 học viên được đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 60-KH/BTCTW, ngày 28-2-2022  về việc đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ năm 2022.

Kinh nghiệm trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Quảng Trị

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, BTV Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, chất lượng công tác quy hoạch từng bước được nâng lên, dần đi vào nền nếp, đạt được những kết quả tích cực.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này là xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để hoàn thành nhiệm vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và cách thức thực hiện, đề ra giải pháp đồng bộ, xác định rõ công việc cụ thể từng giai đoạn, có lộ trình thực hiện phù hợp thực tiễn.Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 đã đạt được một số kết quả quan trọng và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Một số giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình)

Đảng bộ huyện Tuyên Hóa hiện có 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 5.750 đảng viên (gồm 24 chi bộ cơ sở; 8 đảng bộ cơ quan và 20 đảng bộ, xã thị trấn với 285 chi bộ trực thuộc). Cấp ủy cơ sở có 393 đồng chí, trong đó cấp ủy xã, thị trấn gồm 271 đồng chí. Từ thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Đảng bộ huyện Tuyên Hóa luôn quán triệt kịp thời và nhận thức sâu sắc mục đích của việc nêu gương đó chính là để phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực của người cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của quần chúng nhân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Sửa đổi quy định về thẩm định, phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2021/NĐ-CP ngày 17-12-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25-1-2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao

Chiều 16-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với bốn Thẩm phán cao cấp, sau khi đã được Quốc hội phê chuẩn.

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước rất cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Bởi vậy, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đức tài, đủ đức để đảm đương nhiệm vụ là công việc hàng đầu được Đảng ta coi trọng.

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho Lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam trong tình hình mới

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam (LLGGHBVN) nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay.

Công tác cán bộ nữ ở Lạng Sơn - Kết quả và kinh nghiệm

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn hiện có 745 tổ chức cơ sở đảng với trên 64.800 đảng viên, trong đó đảng viên nữ chiếm 41,95%. Trong tổng số 27.568 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, có 18.413 cán bộ nữ (chiếm 66,8%). Những năm qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn quán triệt và thực hiện về công tác cán bộ nữ, mang lại hiệu quả thiết thực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất