Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Đ/c Phạm Anh Thiện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối trao chứng chỉ cho các học viên

Đ/c Phạm Anh Thiện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối trao chứng chỉ cho các học viên là bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở khóa I - năm 2021 (lớp thứ nhất). 

Những kết quả tích cực

Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương hiện có 1.092 tổ chức cơ sở đảng, 5.939 chi bộ, hơn 15.000 cấp ủy viên các cấp. Những năm qua, Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Những thành tựu mà Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương có được trong suốt những năm qua là rất vẻ vang, trong đó có những đóng góp rất quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở ở Đảng bộ Khối đa số kiêm nhiệm, vừa phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, công chức theo quy định, đồng thời phải đầu tư thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, nắm bắt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện chức năng cùng cấp ủy, chi bộ lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Các bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối hầu hết là cán bộ cấp vụ trở lên, một số là cán bộ cấp phòng, có vị trí, vai trò quan trọng, phạm vi hoạt động, quản lý trên địa bàn cả nước, đồng thời đội ngũ này thường xuyên thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, mà đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, Đảng ủy Khối đã giao Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các đảng ủy trực thuộc thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đã tổ chức và phối hợp với các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm đã tổ chức và phối hợp với các đảng ủy trực thuộc mở 70 lớp với 6.392 cấp ủy viên. Công tác tổ chức lớp, nội dung chương trình, đội ngũ giảng viên được học viên đánh giá cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên trong Đảng bộ Khối đã chủ động sắp xếp công việc tham gia đầy đủ các các lớp tập huấn do Đảng ủy Khối tổ chức, thực hiện đúng nội quy của lớp học, tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, những vướng mắc trong việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng với giảng viên và học viên trong lớp. Qua tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối đã kịp thời nắm bắt các văn bản, hướng dẫn mới của Trung ương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những bài học, cách giải quyết, xử lý tình huống trong công tác đảng phù hợp với tính chất, đặc thù của cơ quan, đơn vị mình.

Một số hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở ở Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương còn một số hạn chế: Một số đảng ủy trực thuộc Khối nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác đảng đối với đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, có nơi chỉ làm chiếu lệ, qua loa, tiến hành lồng ghép trong các lớp tập huấn, hội nghị chuyên môn. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của Đảng bộ Khối chưa được xây dựng một cách bài bản. Phương pháp giảng dạy chậm được đổi mới, vẫn chủ yếu là phương pháp thuyết trình, chưa hướng tới kỹ năng thực hành cho học viên...

 Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, của đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở đối với công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng. Trong đó, Đảng ủy Khối cần ra nghị quyết riêng về việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng thời, ban hành những quy định, hướng dẫn cụ thể yêu cầu bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở trong một nhiệm kỳ (hoặc hằng năm) phải tham gia và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thanh chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

Hai là, tăng cường kiểm tra công tác đảng vụ tại các chi bộ, các tổ chức cơ sở đảng trong Khối, kịp thời uốn nắn những thiếu sót trong việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng tại các đảng bộ có thẩm quyền tự tổ chức các lớp bồi dưỡng. Đưa nội dung kiểm tra công tác bồi dưỡng vào chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ hằng năm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ba là, tiếp tục đổi mới việc xây dựng nội dung, chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở phù hợp với đặc thù của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Tổ chức biên soạn, thẩm định ban hành các tài liệu bồi dưỡng đảm bảo nội dung thiết thực, cụ thể, tình huống sát thực tế, chú trọng rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cụ thể cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Cách thể hiện trong tài liệu cần đơn giản, dễ hiểu, có ví dụ cụ thể, mang tính gợi mở hướng vận dụng thực tế cho học viên. Tài liệu sau khi ban hành cần thường xuyên được kiểm tra, đánh giá mức độ phù hợp để tiếp tục được bổ sung, rút kinh nghiệm.

Bốn là, chú trọng kiện toàn đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và trình độ sư phạm cao. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên gắn với công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng của từng giảng viên, báo cáo viên sau thời gian học tập nâng cao trình độ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất