Trà Vinh ban hành Đề án “Tạo nguồn, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh”

Nhận thức và xác định đúng vị trí, vai trò, khả năng đóng góp của cán bộ nữ, cán bộ dân tộc người dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là vai trò lãnh đạo, nòng cốt trong các phong trào, hoạt động của địa phương, đơn vị, thời gian qua, công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nên công tác này đã có bước chuyển tích cực. Từ nhận thức chung đó, Tỉnh uỷ Trà Vinh đã ban hành Đề án số 05-ĐA/TU ngày 17-11-2022 “tạo nguồn quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh”.

Vai trò của chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là hạt nhân của nền công vụ, là yếu tố bảo đảm cho nền công vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Vì vậy, muốn có một đội ngũ phục vụ nhân dân tốt, trước tiên cần có một chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tốt. Trong các đơn vị sự nghiệp công lập thì chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức là một trong những yếu tố cơ bản để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân ở học viên Trường Sĩ quan Chính trị

Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân ở học viên Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay theo Nghị quyết số 847-NQ/TW của Quân ủy Trung ương là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng học viên có đủ phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục - đào tạo của Nhà trường trong tình hình mới.

Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Cán bộ tuyên huấn trong Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp những chủ trương, biện pháp truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội giai đoạn hiện nay.

Tạm đình chỉ công tác - Một biện pháp cần thiết trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn ở Nghệ An

Từ ngày 19-5-2018 đến ngày 30-10-2022, tại Nghệ An có 57 cán bộ, công chức, viên chức bị tạm định chỉ công tác (chiếm tỷ lệ 0,099% số lượng cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh), trong đó có 22 cán bộ, 28 công chức, 7 viên chức. Cả 57 người bị tạm định chỉ công tác đều do người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ra quyết định. Việc ra quyết định tạm đình chỉ công tác của người đứng đầu đối với cán bộ, công chức, viên chức (để xem xét, xử lý kỷ luật; trong thời gian tạm giam, tạm giữ phục vụ công tác điều tra, truy tố…) được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định...

Dấu ấn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022

Năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh, tiếp tục có những đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII).

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trực tiếp tham mưu cho cấp ủy những chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị liên quan đến tổ chức, bộ máy, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Do vậy, trước yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng có đủ năng lực, phẩm chất là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của BCH Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương. Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, hoạt động của Ban đã đạt được nhiều kết quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên

Công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một công cuộc lâu dài, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều biện pháp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên phải được coi là một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng và được đặt lên hàng đầu, nhất là trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Thủ tướng kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng

Ngày 14-12-2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất