Kết quả tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn (Đắk Lắk)

Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy chế, chiều ngày 20-3 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố kết quả tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn.

“Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 8-8-2018 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Quy định mới của Bộ Chính trị về tiêu chí đánh giá cán bộ

Ngày 2-1-2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 214-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

Từ ngày 25-12-2019, quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ mới ban hành.

Trà Vinh: Nhiều giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31-1-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó có nội dung “Cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả vào bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực”. Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15-6-2016 “về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chỉnh, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên”.

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ

Ngày 1-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ công bố quyết định tuyển dụng 10 công chức là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ được tuyển dụng vào Ban Tổ chức Trung ương theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Lễ công bố.

Bộ Chính trị quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Thị xã Đông Triều bổ nhiệm 8 bí thư đảng ủy xã không là người địa phương

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4-7-2019 của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Thị ủy Đông Triều (Quảng Ninh) vừa tiến hành trao quyết định bổ nhiệm 8 bí thư đảng ủy xã trên địa bàn.

Về thực hiện Di chúc Bác Hồ trong công tác cán bộ

Trong 50 năm qua, thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Đảng luôn coi trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ. “Cán bộ là gốc của mọi việc,” “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém.” Lời căn dặn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị sau 50 năm và đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh hiện nay các cấp ủy đảng đang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn của phóng viên chung quanh vấn đề thực hiện Di chúc Bác Hồ trong công tác cán bộ, nhất là việc quy hoạch, đào tạo cán bộ cấp chiến lược cho nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2020

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 253.517 biên chế.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất