Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Kon Tum
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chủ trì Hội nghị công bố Quyết định.

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động thanh tra; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; đồng thời, yêu cầu Đoàn thanh tra Bộ thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khương đề nghị các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra để cuộc thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch được Chánh Thanh tra phê duyệt.

Thay mặt Đoàn thanh tra, đồng chí Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 348/QĐ-TTBNV ngày 9-9-2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15-6-2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Kon Tum, giai đoạn từ ngày 1-1-2019 đến ngày 30-6-2022.

Đồng chí Trần Ngọc Huy cũng nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra; lịch làm việc của Đoàn thanh tra; quy chế phát ngôn, bảo mật trong quá trình thanh tra và đề nghị UBND tỉnh Kon Tum và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ thông qua báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum về các nội dung thanh tra theo Quyết định thanh tra số 348/QĐ-TTBNV ngày 9-9-2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ.

Tiếp thu các ý kiến của Chánh Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong quá trình thanh tra để làm việc với Đoàn thanh tra đảm bảo về thời gian, địa điểm, hồ sơ, tài liệu, thành phần làm việc theo đúng yêu cầu của Đoàn thanh tra; đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra. Trong quá trình tiến hành thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để có chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất