Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã nhìn từ thực tiễn tỉnh Lào Cai

Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những năm qua, tỉnh Lào Cai tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã bảo đảm về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quá trình đó đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho tỉnh Lào Cai nói riêng, các tỉnh miền núi nói chung.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Quân y trong tình hình mới

Quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, quan điểm Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Quân y lần thứ XXII, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo lực lượng quân y của Học viện Quân y, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu phục vụ chuyển đổi số của tỉnh Hậu Giang

Đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng, đã phát huy được năng lực, sở trường công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; luôn trung thành, tận tụy với công việc, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật của ngành, nội quy, quy định cơ quan.

Thi hành kỷ luật 2 cán bộ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định 1034, 1035/QĐ-TTg ngày 8-9-2023 của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Nguyễn Đình Xứng nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ của các cấp ủy cơ sở trong Quân đội

Cán bộ trong Quân đội là một bộ phận trong đội ngũ cán bộ của Đảng, có vai trò hết sức quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới. Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ, trong đó việc đánh giá, nhận xét cán bộ.

Giải pháp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội nhập quốc tế

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ của các nước láng giềng cho đội ngũ cán bộ

Từ tháng 4-2023 đến tháng 8-2023, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Quảng Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc, tiếng Khơ-me và tiếng Lào dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước. Đến nay, các khóa bồi dưỡng trên đã thành công tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay - Nhìn từ khía cạnh lãnh đạo học

Khoa học về lãnh đạo, quản lý được hình thành từ hàng nghìn năm trước đây đã sản sinh ra nhiều tư tưởng, lý thuyết khác nhau, đặc biệt là có sự khác biệt tương đối giữa tư tưởng phương Đông và phương Tây. Mỗi tư tưởng, lý thuyết về lãnh đạo, quản lý đều có những giá trị riêng, là tham khảo nhất định đối với Đảng ta trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Một số kết quả triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026

Ngày 27-12-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 50-QĐ/TW về công tác quy hoạch cán bộ. Ngày 25-1-2022, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt, triển khai Quy định tới các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Năm đầu tiên triển khai thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Trà Vinh ban hành Đề án “Tạo nguồn, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh”

Nhận thức và xác định đúng vị trí, vai trò, khả năng đóng góp của cán bộ nữ, cán bộ dân tộc người dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là vai trò lãnh đạo, nòng cốt trong các phong trào, hoạt động của địa phương, đơn vị, thời gian qua, công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nên công tác này đã có bước chuyển tích cực. Từ nhận thức chung đó, Tỉnh uỷ Trà Vinh đã ban hành Đề án số 05-ĐA/TU ngày 17-11-2022 “tạo nguồn quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất