Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ: Từ thực tiễn của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

Trần Vũ Khiêm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình

Tỉnh ủy Quảng Bình triển khai ký cam kết trách nhiệm về công tác cán bộ.

Sáng tạo, đột phá, quyết tâm đổi mới

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tiễn với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp cơ sở, cán bộ nữ, trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII ban hành Chương trình hành động “Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng công tác cán bộ”, đây là một trong bốn khâu đột phá của nhiệm kỳ. Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, BTV Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, quy định, kế hoạch, hướng dẫn… với quyết tâm cao, cách làm mới, sáng tạo và đột phá. Nhờ đó, công tác cán bộ của tỉnh Quảng Bình đã có những dấu ấn, những hiệu quả tích cực sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Tỉnh ủy ban hành 3 Đề án, gồm: Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 12-3-2021 “Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, địa phương gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2021-2025”; Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 12-3-2021 “Đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý”; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 26-5-2021 “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý”. 

Mục tiêu của các đề án đã bao quát được những nội dung cốt lõi trong công tác cán bộ. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ số lượng, có chất lượng, cơ cấu phù hợp, bảo đảm năng lực, trình độ. Kịp thời phát hiện, lựa chọn cán bộ có năng lực thực sự nổi trội, có phẩm chất tốt, trình độ chuyên môn vững vàng, có uy tín cao trong cơ quan, đơn vị. Các đề án đã chuẩn bị một bước nguồn nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó chú trọng quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi và cán bộ nữ, có chiều hướng phát triển với các tỷ lệ cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

Các đề án đã chú trọng đổi mới các khâu trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để phát hiện, lựa chọn, bổ nhiệm, bầu cử người thực sự có năng lực, am hiểu sâu sắc về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín; đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch và tạo đột phá trong công tác cán bộ. Các đề án góp phần tạo chuyển biến thực chất, mạnh mẽ nhằm trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước; chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng lãnh đạo, quản lý gắn với nội dung bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ.

Cùng với chỉ đạo triển khai hiệu quả các đề án về công tác cán bộ, BTV Tỉnh ủy đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số quy định như: Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, ủy viên BTV Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; luân chuyển cán bộ; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý… nhằm cập nhật những quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp quán triệt, cụ thể hóa các đề án, quy định của BTV Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, bước đầu đã tạo những chuyển biến mới trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. 

Thành quả tích cực

Với các quyết sách thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu phát triển, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ gồm: Quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh là 324 lượt đồng chí; trong đó, cán bộ nữ 89 đồng chí (chiếm 27,5%), cán bộ trẻ từ 40 tuổi trở xuống 38 đồng chí (chiếm 11,7%); đối với các huyện, thị xã, thành phố là 366 lượt đồng chí; trong đó, cán bộ nữ 75 đồng chí (chiếm 20,5%), cán bộ trẻ từ 40 tuổi trở xuống 40 đồng chí (chiếm 10,9%). Quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh có 58 đồng chí, trong đó, cán bộ nữ 9 đồng chí (chiếm 15,5%), cán bộ trẻ dưới 40 tuổi 4 đồng chí (chiếm 6,9%); đối với quy hoạch cán bộ BCH nhiệm kỳ 2025-2030 cấp huyện, cấp xã tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, lần lượt là: cấp huyện 27,17% - 22,74%, cấp xã 42,11% - 37,70%.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Tỉnh ủy thực hiện quy trình đề nghị bổ sung 3 ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 2 ủy viên BTV Tỉnh ủy; điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 92 cán bộ, trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 18,5%, cán bộ trẻ chiếm 9,78%; có 39/39 cán bộ được bổ nhiệm lần đầu, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn thực hiện báo cáo chương trình hành động trước BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trước khi được bổ nhiệm. 

Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần lượt là: cấp tỉnh 28%, cấp huyện 27,8%, cấp xã 24,5%; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đại biểu HĐND các cấp: cấp tỉnh 8%, cấp huyện 17,4%, cấp xã 29,4. Quyết định bố trí 5/8 bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương (từ đầu nhiệm kỳ đã thực hiện bố trí 7/8 đồng chí); điều động, luân chuyển từ tỉnh về huyện 13 trường hợp, từ cấp huyện lên tỉnh 6 trường hợp. 

Trong công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng dự nguồn, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp ủy; 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 150 bí thư cấp ủy xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025; 1 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 và cấp trưởng các sở, ban, ngành, nhiệm kỳ 2026-2031 cho 104 đồng chí. 

Lần đầu tiên tỉnh Quảng Bình phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực III thí điểm mở 1 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2022-2023 tại tỉnh cho 50 học viên. Đồng thời cử 225 cán bộ tham gia học cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ không tập trung; 195 cán bộ đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, an ninh - quốc phòng, chuyên môn, nghiệp vụ cùng nhiều lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước hệ chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, cán bộ hội đoàn thể, theo vị trí công tác…

Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ, phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; 100% cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý có trình độ đại học chuyên môn, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước chuyên viên chính và tương đương trở lên, đạt mục tiêu chương trình, đề án đặt ra. 

Đối với cán bộ cấp xã: khu vực đồng bằng có 96,85% trình độ chuyên môn đại học; các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND 98% có trình độ đại học, 97% có trình độ lý luận chính trị trung cấp; khu vực miền núi có 92% trình độ trung cấp chuyên môn và 78,8% trình độ đại học, các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND 78, 8% có trình độ đại học, 95% có trình độ lý luận chính trị trung cấp.

“Đồng bộ, liên thông, toàn diện” trong công tác cán bộ

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần triển khai, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ một cách đồng bộ, liên thông, toàn diện. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đó là trách nhiệm của hệ thống chính trị, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, xuất phát từ thực tiễn, từ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần có quyết tâm trong việc phát hiện, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ; nhất là quan tâm thực hiện đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ; phấn đấu nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp. 

Ba là, đổi mới phương pháp xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua đổi mới công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, liên thông, nhất quán trong hệ thống chính trị và phù hợp với thực tế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ràng buộc trách nhiệm và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy trình, quy định các khâu trong công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ; mạnh dạn thí điểm và thực hiện đổi mới ở một số khâu, mô hình có hiệu quả. Quán triệt và triển khai thực hiện các đề án của BTV Tỉnh ủy, thực hiện kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Bốn là, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ để kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý, bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ luật đảng nhằm răn đe, phòng ngừa vi phạm, sai phạm. Đây vừa là giải pháp, vừa là yêu cầu trong công tác cán bộ hiện nay. Đồng thời cần phát huy vai trò giám sát của mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. 

Năm là, nâng cao bản lĩnh chính trị, sự gương mẫu, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc... Tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Sáu là, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; kịp thời đánh giá, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn để khơi dậy, phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”. Do đó phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, thận trọng, không cầu toàn, không nóng vội. Để làm được điều này, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; không ngừng đổi mới, quyết tâm cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất trong trong thời gian tới, góp phần đưa quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất