Vĩnh Bảo (Hải Phòng) quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ
Hội nghị công bố quyết định của BTV Huyện uỷ Vĩnh Bảo về công tác cán bộ.

Hội nghị công bố quyết định của BTV Huyện uỷ Vĩnh Bảo về công tác cán bộ.

Chặt chẽ, khoa học, sát thực tế

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo hiện có 9.479 đảng viên sinh hoạt tại 51 TCCSĐ (trong đó 11 chi bộ cơ sở, 40 đảng bộ cơ sở); có 456 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. BCH Đảng bộ huyện có 40 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), 11 đồng chí Ủy viên BTV Huyện uỷ. Tổng số cán bộ diện Thành ủy, Huyện ủy quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ là 459 đồng chí, trong đó: 13 cán bộ diện Thành ủy quản lý; 446 cán bộ diện Huyện ủy quản lý. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có là 3.017 người, trong đó: khối đảng, đoàn thể huyện: 52 người; công chức thuộc UBND huyện: 90 người; viên chức thuộc UBND huyện: 2.330 người; cán bộ, công chức cấp xã: 545 người.

Trong quá trình thực hiện các bước đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cho đến khen thưởng, kỷ luật cán bộ đều được thực hiện công bằng, dân chủ, công khai, khách quan, đồng bộ, đúng luật định, phù hợp thực tiễn. Từ đó tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

BTV Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện lập quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện lập quy hoạch. Trong đó, Quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 với 61 trường hợp; quy hoạch lãnh đạo khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện với 373 trường hợp; quy hoạch đối với đảng uỷ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị với 791 trường hợp; quy hoạch đối với khối trường học thuộc huyện với 438 trường hợp.

Từ tháng 6-2018 đến nay, căn cứ chỉ tiêu biên chế, quy định của ngành, tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh bổ nhiệm và yêu cầu luân chuyển cán bộ, BTV Huyện ủy đã bổ nhiệm lần đầu 75 cán bộ; bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian 206 cán bộ; giới thiệu 78 lượt cán bộ ứng cử. Điều động, luân chuyển giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp 64 lượt cán bộ. Bố trí thường trực cấp ủy, lãnh đạo UBND cấp xã không phải là người địa phương với 9 lượt cán bộ.

BTV Huyện ủy đã xem xét, chọn cử 37 cán bộ học Cao cấp lý luận chính trị; 42 cán bộ học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Trường Chính trị Tô Hiệu; 62 cán bộ học lớp cấp nhật kiến thức mới, 23 cán bộ học bồi dưỡng chuyên viên chính; 28 cán bộ học lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước. Phối hợp với Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện. Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện, các xã, thị trấn và các đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức học thêm văn bằng 2 đại học, thạc sĩ chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài thành phố nhằm bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt cán bộ trẻ tuổi.

Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới về nhận thức và cách làm. Các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể, được lượng hoá bằng sản phẩm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao làm thước đo để đánh giá cán bộ. Việc phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý cán bộ và quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử từng bước được cụ thể hoá bằng các quy định rõ ràng, chặt chẽ, đồng bộ, từng bước nâng cao được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong quản lý cán bộ, công chức. Năm 2023, đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý có 82 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 345 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ đạo các ngành rà soát, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, nâng lương trước thời hạn theo đúng quy định pháp luật. Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 9 cá nhân; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 24 cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND thành phố công nhận 11 Chiến sỹ thi đua và tặng 195 Bằng khen cho tập thể và cá nhân; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 14 cá nhân; UBND huyện đã công nhận 1.152 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và tặng 1.926 Giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác cán bộ

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, Huyện uỷ Vĩnh Bảo xác định tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” và các văn bản có liên quan. Trong đó, chú trọng khâu nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị; mạnh dạn đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn.

Huyện ủy chỉ đạo quan tâm phát hiện, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ; nhất là quan tâm thực hiện đề án kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, trẻ; phấn đấu nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp. 

Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ giữa các xã, thị trấn, gắn với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và bí thư, chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương, từng bước khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín địa phương.

Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; kịp thời đánh giá, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn để khơi dậy, phát huy thế mạnh, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất