Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số  31 -HD/BTCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

                                                       HƯỚNG DẪN

Về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác

Tổ chức xây dựng Đảng năm 2015

 Thực hiện Quy định số 251-QĐ/TW ngày 31-7-2009 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo và yêu cầu thực tiễn công tác tổ chức xây dựng đảng, sau khi trao đổi, tiếp thu ý kiến của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi về, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2015 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm giúp ban tổ chức cấp ủy các cấp thực hiện nề nếp Quy định số 251-QĐ/TW ngày 31-7-2009 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo; đồng thời giúp Ban Tổ chức Trung ương nắm bắt tình hình, kết quả công tác Tổ chức xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị trong cả nước bảo đảm, cụ thể, sát thực tế.

- Thống nhất về bố cục, nội dung của các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm, báo cáo chuyên đề, thống kê gửi Ban Tổ chức Trung ương đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định.

B. BỐ CỤC, NỘI DUNG, HÌNH THỨC BÁO CÁO

 * Đối với Báo cáo tháng

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu cho cấp uỷ

- Về việc triển khai, tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương về công tác Tổ chức xây dựng đảng.

- Về Đại hội Đảng các cấp

 + Tiến độ thực hiện so với kế hoạch; tình hình, kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tháng (nêu rõ những tình huống phát sinh, cách xử lý, kết quả nhân sự so với dự kiến …); 

+ Tình hình, kết quả thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy hoặc trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; việc thi hành các nguyên tắc Điều lệ Đảng…;

+ Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ sau đại hội: tư tưởng cán bộ, việc phân công, sắp xếp cán bộ….

- Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Những cách làm hay, sáng kiến nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 tại địa phương, đơn vị. Kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc của cơ sở về công tác tổ chức xây dựng đảng.

2. Công tác tổ chức, cán bộ

- Về tổ chức, bộ máy.

- Về công tác cán bộ (quy hoạch, đánh giá, tiếp nhận, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách, sắp xếp bố trí, sử dụng cán bộ …).

3. Công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 Chú ý nêu rõ:

- Những nội dung chỉ đạo làm thí điểm, xây dựng mô hình, điển hình ….

- Các chỉ tiêu, số liệu thống kê thuộc các lĩnh vực

- Về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng….

- Kết quả chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nổi lên đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG TỚI

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Kiến nghị, đề xuất với Trung ương, với Ban Tổ chức Trung ương

 * Đối với Báo cáo quý; 6 tháng; năm

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1.  Thực hiện công tác trọng tâm

- Về kết quả công tác chuẩn bị, tổ chức, kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

- Tham mưu, cụ thể hoá và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương (khoá XI)

+ Kết quả tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

+ Kết quả thực hiện Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị TW 7 (khóa XI).

+ Tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (báo cáo năm).

- Triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được cấp ủy giao.

2.     Thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên

-  Công tác tổ chức, bộ máy, biên chế

-  Công tác cán bộ

- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

- Công tác khác liên quan, những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo.

3.     Đánh giá chung

Tóm tắt những kết quả đạt được; đánh giá ưu điểm, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ; nguyên nhân của kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỜI GIAN TỚI

1. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình chuẩn bị và chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp. Tham mưu, giúp việc cho cấp uỷ các cấp và Trung ương chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên và các nghị quyết, kết luận của Trung ương (khoá XI) về công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

3. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm truyền thống của các cơ quan làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Kiến nghị, đề xuất với Trung ương, với Ban Tổ chức Trung ương.

 * Đối với Báo cáo chuyên đề

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC CHỦ TRƯƠNG CÔNG TÁC

Nêu quy trình, cách làm, chú ý phản ánh những cách làm hay, những giải pháp sáng tạo, hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của địa phương, đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Kết quả các cuộc kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, những nội dung chỉ đạo làm thí điểm, xây dựng mô hình, điển hình trong lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; các chủ trương công tác của Ban Tổ chức Trung ương; kết quả khảo sát, nghiên cứu các vấn đề phục vụ các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ; các đề tài nghiên cứu khoa học …(nếu có) về công tác Tổ chức xây dựng Đảng; so sánh với mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

- Đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác Tổ chức xây dựng Đảng đã được Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

- Đánh giá kết quả đạt được, chưa đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan); rút ra bài học kinh nghiệm.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Kiến nghị, đề xuất với Trung ương, với Ban Tổ chức Trung ương

 

 

* Đối với Báo cáo kết quả đại hội Đảng

Báo cáo kết quả Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp trực thuộc Trung ương thực hiện chung theo đề cương báo cáo (gửi kèm công văn số 8367- CV/BTCTW ngày 10/02/2015 của ban Tổ chức Trung ương ).

 

C. VỀ HÌNH THỨC, THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO

 - Thể thức, định dạng báo cáo thực hiện theo Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban tổ chức các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo đến Ban Tổ chức Trung ương qua đường bưu điện, đồng thời gửi qua mạng thông tin diện rộng của Đảng đến địa chỉ:

Phong Tong Hop/BTCTW/DCS/VN@BTCTW.

Về thời gian gửi báo cáo:

+ Báo cáo tháng gửi trước ngày 25 của tháng,

+ Báo cáo quý gửi trước ngày 25 của tháng cuối quý,

+ Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 25/6,

+ Báo cáo năm gửi trước ngày 25/12,

+ Báo cáo chuyên đề: theo quy định của Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận… hoặc theo yêu cầu của Trung ương.

+ Báo cáo số liệu thống kê phục vụ cho Báo cáo kết quả Đại hội Đảng các cấp:

* Báo cáo tiến độ đại hội theo các biểu 4A, 4B vào thứ sáu hàng tuần;

* Báo cáo kết quả bầu cử (biểu 1A, 1B, 1C); phân tích chất lượng BCH (biểu 2A, 2B, 2C); tổng hợp kết quả đại hội trực tiếp bầu bí thư (biểu 3A, 3B, 3C) ; kết quả thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND đối với cấp cơ sở và cấp trên cơ sở (biểu 5A, 5B)  sau khi kết thúc đại hội mỗi cấp (15 ngày);

+ Các mẫu biểu thống kê khác thực hiện theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ hướng dẫn này, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện, đảm bảo sự thống nhất, kịp thời, đúng thời gian, nền nếp chế độ báo cáo./.

 Nơi nhận:

- TT Lãnh đạo Ban (để báo cáo);

- Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW;

- Các vụ, đơn vị;

- Chánh VP, các PVP;

- Các phòng thuộc VP Ban;

- Lưu VP.

T/L TRƯỞNG BAN

          CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

                       Nguyễn Văn Doanh

 Cấp cơ sở

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất