Thông báo kết quả phúc tra Kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 7822-CV/BTCTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hà Nội, ngày  17 tháng 11 năm 2014

 

                            

Kính gửi:  Cán bộ, công chức tham dự Kỳ thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014

 

 

Xét báo cáo kết quả chấm thi phúc khảo (44 trường hợp) của Ban Chấm thi phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2014  thông báo như sau:

1. Không tổ chức phúc khảo đối với các trường hợp cán bộ, công chức dự thi đề nghị phúc khảo kết quả điểm thi môn Chuyên môn, nghiệp vụ (theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 5990-QĐ/BTCTW, ngày 11-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương).

2. Giữ nguyên kết quả điểm thi lần đầu môn Kiến thức chung đã công bố đối với 44 trường hợp cán bộ, công chức dự thi có đơn đề nghị phúc khảo (theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 6527-QĐ/BTCTW, ngày 11-11-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung mức chênh lệch điểm giữa hai lần chấm, quy định tại Điểm 2 Mục II, Quy định chấm thi phúc khảo của kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014).

3. Hội đồng thi có thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo đến từng cán bộ, công chức dự thi có đơn đề nghị phúc khảo (gửi qua bưu điện).

 

                                                                          T/L TRƯỞNG BAN

                                                                    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nơi nhận:

- Hội đồng thi;

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đưa tin);                        (đã ký)

- Lưu Vụ CSCB, VP.

                                                                                Lê Ngọc Hoan

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất