Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN T CHỨC

Số 28 - HD/BTCTW

                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 HƯỚNG DẪN

về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

 Thực hiện Kết luận của Ban Bí thư tại phiên họp ngày 9 tháng 9 năm 2014 về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Cấp ủy cấp trên cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, củng cố và kiểm tra hoạt động các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn theo quy định, gắn xây dựng chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn với công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ khu dân cư.

 

II. NỘI DUNG

1.      Về tổ chức

1.1. Mô hình:

- Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn.

- Mỗi xã, phường, thị trấn chỉ lập một chi bộ cơ quan với điều kiện ở các khu dân cư xã, phường, thị trấn đều có chi bộ và mỗi chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên.

1.2. Cơ cấu:

- Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn gồm những đảng viên là cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

- Đồng chí phó bí thư hoặc đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn làm bí thư chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.

1.3. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn theo định hướng như sau:

            - Chức năng: Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng ở cơ quan xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của đảng ủy xã, phường, thị trấn và của chi bộ cơ quan; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; xây dựng chi bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

            - Nhiệm vụ: Lãnh đạo đảng viên và quần chúng trong cơ quan thực hiện nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao; thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị cấp xã và nhiệm vụ của đảng viên. Tuyên truyền, giáo dục đảng viên và quần chúng trong cơ quan thực hiện tốt dân chủ cơ sở, phục vụ và giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo đúng quy định pháp luật; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân; phân công nhiệm vụ cho đảng viên; làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên theo quy định…  

2.      Về hoạt động

- Chi ủy chi bộ cơ quan xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Nội dung quy chế cần xác định rõ mối quan hệ với đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã và các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn.

- Chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn sinh hoạt định kỳ hằng tháng sau sinh hoạt của các chi bộ khu dân cư và các chi bộ khác trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn.

- Chi ủy phân công, đôn đốc, kiểm tra đảng viên phụ trách địa bàn, tham dự các kỳ sinh hoạt của chi bộ khu dân cư, nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo với chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đề xuất đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xem xét, giải quyết.

- Đảng viên chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn phải thực hiện nghiêm túc Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn này, các tỉnh ủy, thành ủy ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đánh giá hoạt động, rà soát, sắp xếp lại các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã thành lập; nghiên cứu các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn cùng với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ khu dân cư; dừng thành lập mới chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn không đúng với Hướng dẫn này từ ngày 10 tháng 10 năm 2014.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW, ngày 10-10-2007 của Ban Tổ chức Trung ương.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương và các ban đảng ở Trung ương;

- Ban thường vụ, ban tổ chức của các tỉnh ủy, thành ủy;
- Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Vụ, đơn vị trong BTCTW;
- Lưu VP, Vụ CSĐ.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC


(Đã ký)

 Trần Lưu Hải

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất