Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số 7935 - CV/BTCTW

 

V/v thông báo kết quả chấm phúc khảo

 kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014 

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Hà Nội, ngày  02 tháng 12 năm 2014

 

 

                  

       Kính gửi:                  

 

Cán bộ, công chức tham dự Kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014

 

Xét báo cáo kết quả chấm thi phúc khảo (15 trường hợp) của Ban Chấm thi phúc khảo, Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014 thông báo như sau:

1. Giữ nguyên kết quả điểm thi lần đầu môn viết Đề án và môn Kiến thức chung đã công bố đối với 15 trường hợp cán bộ, công chức dự thi có đơn đề nghị phúc khảo (theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 6527-QĐ/BTCTW, ngày 11-11-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung mức chênh lệch điểm giữa hai lần chấm, quy định tại Điểm 2 Mục II, Quy định chấm thi phúc khảo của kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014).

2. Hội đồng thi sẽ thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo đến từng cán bộ, công chức dự thi có đơn đề nghị phúc khảo (gửi qua bưu điện).

 

                                                                                          T/L TRƯỞNG BAN

                                                                                               PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                              (Đã ký)

- Hội đồng thi;

- Tạp chí Xây dựng Đảng (để đưa tin);                     

- Lưu  VP, Vụ CSCB.          

 

                                                                                                         Lê Ngọc Hoan

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất