Tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

*

Số:   8180-CV/BTCTW

V/v tiếp tục  thực hiện Hướng dẫn

số 17- HD/BTCTW, ngày 30-01-2013

của Ban Tổ chức Trung ương

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12  năm 2014

Kính gửi:  Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

  Ngày 30-01-2013, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW về thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn 17), các tỉnh uỷ, thành ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Hầu hết các tỉnh uỷ, thành ủy, cấp ủy đảng các cấp đã tổ chức thực hiện việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng bảo đảm nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn và chặt chẽ, thận trọng theo đúng Hướng dẫn số 17. Các chủ doanh nghiệp tư nhân được kết nạp vào Đảng đều phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp được kết nạp vào Đảng đều hoạt động hiệu quả, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nộp thuế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, có chính sách thu hút, quan tâm đến người lao động, không có tình trạng đình công, biểu tình trong doanh nghiệp. Đồng thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị- xã hội trong doanh nghiệp hoạt động.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Hướng dẫn 17 còn có những hạn chế, cả về công tác tuyên truyền, tạo nguồn, vận động chủ doanh nghiệp tư nhân tự nguyện, phấn đấu vào Đảng; số đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đảng chưa nhiều. Mặt khác, thời gian thực hiện thí điểm còn ngắn, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

          Căn cứ tình hình, kết quả thực hiện Hướng dẫn 17 thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

 1. Tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng theo Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW, ngày 30-01-2013 của Ban Tổ chức Trung ương đến 31-12-2016.

          2. Từ tháng 9-2016 đến 12-2016, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm ở cấp huyện và cấp tỉnh, báo cáo kết quả với Ban Bí thư Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương).

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo), 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

- Ban tổ chức các tỉnh uỷ, thành uỷ

và đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

- Lãnh đạo Ban TCTW và các vụ,đơn vị trong Ban,

- Lưu VP, Vụ ĐV.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 Nguyễn Ngọc Lâm

(đã ký)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất