Bình Thuận chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Triển khai nhiều biện pháp đồng bộ

Hằng năm, các cấp ủy cơ sở tổ chức nhiều đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với hơn 95% lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Phương pháp học tập, quán triệt từng bước được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu sâu kỹ và có hệ thống về những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tỉnh ủy chỉ đạo các ban tham mưu của cấp ủy phối hợp cùng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy học tập lý luận chính trị tại cơ sở, nhất là kiến thức về xử lý tình huống. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên xã, phường, thị trấn nhằm trang bị kiến thức và kinh nghiệm của người cán bộ cơ sở trong tình hình mới.

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí đạt được những kết quả tích cực. Đảng bộ tỉnh đã đưa việc học tập lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 30-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có Hướng dẫn số 36-HD/BTCTU ngày 18-7-2008 về phân công công tác cho đảng viên ở tất cả các loại hình TCCSĐ, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về việc đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên và những nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi cư trú là cơ sở để đánh giá chất lượng TCCSĐ, xếp loại đảng viên hằng năm.

Để nâng cao chất lượng đảng viên và củng cố TCCSĐ, biện pháp được cấp ủy các cấp ở Bình Thuận quan tâm thực hiện là đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó phát huy đầy đủ hơn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; ngày 7-6-2007, BTV Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Kế hoạch Số 20-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn để triển khai thực hiện. Sau khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 15-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung cụ thể hóa nội dung hướng dẫn trên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ đó, việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đã đi vào nền nếp; quy trình sinh hoạt thực hiện bảo đảm theo hướng dẫn của cấp trên, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy khá cao, tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên, phần lớn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng có chuyển biến tốt hơn so với trước đây, việc phân công và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với đảng viên được quan tâm hơn. Từ đó, chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau đại hội đảng bộ, BTV cấp ủy cấp trên đều phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên BTV trực tiếp phụ trách từng đảng bộ cơ sở để theo dõi, giúp cấp ủy cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc, nổi lên ở cơ sở. Định kỳ, các đồng chí thường trực cấp ủy, đồng chí ủy viên BTV cấp ủy cấp trên đều có chương trình làm việc với các cấp ủy xã, phường, thị trấn để kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả và hiệu quả hoạt động của cấp ủy xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đồng chí ủy viên BTV cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Định kỳ hằng quý, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ trong các loại hình tổ chức đảng để nắm bắt tình hình cơ sở. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các ban của Tỉnh ủy hằng tháng cử 2 đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ trong các loại hình tổ chức đảng. Ngoài ra, định kỳ hằng tháng, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với ít nhất 1 cấp ủy xã, phường, thị trấn trong tỉnh để nắm bắt, giám sát tình hình hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; qua đó, trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ủy ban kiểm tra cấp ủy phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan duy trì thường xuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là việc phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm thu thập thông tin, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm… từ đó, công tác kiểm tra, giám sát theo định kỳ được duy trì và tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm; việc chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra xử lý tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện tốt.

Kết quả tích cực

Với nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều cấp ủy được nâng lên trên nhiều mặt; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở được phát huy; đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nhiều tổ chức đảng giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh hằng năm, được khen thưởng tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên ngày càng chặt chẽ hơn, qua đó kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đảng viên có dấu hiệu vi phạm, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng tiếp tục được giữ vững. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hằng năm luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Phần lớn cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt trên 80%. Chất lượng TCCSĐ tiếp tục được duy trì; tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân chiếm 70% (trong đó trong sạch vững mạnh chiếm trên 45%). Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ ngày càng nâng lên, phát huy tốt hơn vai trò “hạt nhân chính trị” ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được một số cấp ủy, địa phương, đơn vị vận dụng, cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên có lúc chưa sát hợp tình hình của địa phương, đơn vị mình dẫn đến chưa nâng cao được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhiều nơi vẫn còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn cứng nhắc, thiếu sinh động; đảng viên tham gia sinh hoạt còn thụ động, ít tham gia phát biểu, ngại va chạm, còn nể nang, xuê xoa; việc phân công, phân nhiệm của cấp ủy thiếu cụ thể; tính giáo dục, tính chiến đấu trong TCCSĐ và trong cán bộ, đảng viên chưa cao. Chất lượng tổ chức đảng một số nơi còn thấp, chậm chuyển biến; vai trò gương mẫu, đi đầu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy có lúc, có việc thể hiện chưa rõ nét và phát huy chưa đúng mức; một số nơi, tổ chức đảng chưa thể hiện được vai trò là “hạt nhân chính trị”, nhất là trong việc giải quyết những khó khăn, yếu kém, những vấn để nổi cộm, tồn đọng kéo dài; có nơi buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát nên dẫn đến phát sinh những vấn đề nội bộ, phức tạp hoặc để tình trạng sai phạm kéo dài. 

Bài học kinh nghiệm

Các cấp ủy phải thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo việc triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; coi đây là giải pháp quan trọng, hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên rà soát, bổ sung, bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, chuẩn bị tốt nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chú trọng giải quyết những vấn đề phát sinh trong phạm vi lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; xây dựng nghị quyết phù hợp tình hình đơn vị, địa phương để thực hiện.

Cần xem trọng, nâng cao chất lượng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy cấp trên, gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể, đầy đủ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động do cấp ủy đề ra.

Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ở cơ sở, góp phần tích cực nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng, các tổ chức mặt trận, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất