Điện Biên: Tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng
Tỉnh ủy Điện Biên tổng kết Nghị quyết 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhằm tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức cho hơn 4.568 lượt cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chi bộ, phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị. Đến nay, đã củng cố, kiện toàn, thành lập mới 64 tổ chức cơ sở đảng; giải thể 191 chi bộ do sắp xếp lại tổ chức bộ máy; kiện toàn, củng cố 558 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng, đã kết nạp 8.990 đảng viên mới (bình quân mỗi năm kết nạp 2.247 đảng viên, đạt trên 112% kế hoạch); đã thu hẹp khoảng cách bản “trắng” đảng viên từ 95 bản xuống còn 8 bản, xóa được 87 bản “trắng” đảng viên; giảm 193 thôn, bản chưa có chi bộ (từ 328 bản xuống còn 135 bản; giảm 33 trường học chưa có chi bộ (đến nay 100% trường học đã có chi bộ); giảm 67 trạm y tế chưa có chi bộ (từ 88 xuống còn 21), đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong 3 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ, xóa tên trong danh sách đảng viên đối với 117 đảng viên.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã phát biểu tham luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và tổ chức đảng ở cơ sở; việc phân công cấp ủy phụ trách xã, cán bộ, chuyên viên phụ trách thôn, bản…

Kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trước những yêu cầu cấp bách về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ở cơ sở. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để từng cán bộ, đảng viên ở cơ sở thật sự là hạt nhân gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất