Huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
Huyện ủy Vĩnh Thạnh tặng giấy khen cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Giải quyết vấn đề nổi cộm

Đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh nhìn nhận, vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Thể hiện ở nhiều góc độ, từ việc ban hành, cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đến chăm lo đổi mới, nâng chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ. Cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan trọng hơn, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ tháng 8 năm 2015 đến nay, huyện đã cử 22 đồng chí đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 37 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại huyện cho 160 học viên; 2 đồng chí đào tạo chuyên môn, 4 đồng chí bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng; tạo điều kiện cho hơn 90 lượt cán bộ đi học ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

Nói về những chuyển biến nổi bật sau khi triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tỉnh, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Hồ Xuân Ánh chia sẻ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc, lấy hiệu quả công việc để đánh giá, xếp loại cán bộ. Nhiều đồng chí lãnh đạo của huyện, xã đã có sự đổi mới về phong cách, tác phong, lối làm việc khoa học, sâu sát, gần cơ sở hơn, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua đó, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đê, vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước.

Tập trung chuẩn bị

Nhằm chuẩn bị tốt nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định.

Trong đó, chỉ đạo tiến hành rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, theo dõi, đôn đốc các ngành, đoàn thể huyện và đảng ủy các xã, thị trấn báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Đến nay, việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp ủy đương nhiệm và dự nguồn bảo đảm theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Chia sẻ về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn, đồng chí Đặng Viết Phi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh cho biết, ở huyện đã thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung, tiểu ban phục vụ đại hội; ở cấp cơ sở, các tổ chức đảng đã xây dựng đề cương chi tiết báo cáo chính trị, trong đó các xã, thị trấn đã trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xin ý kiến góp ý về đề cương chi tiết báo cáo chính trị đại hội đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, các địa phương cấp xã cũng đã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ này gắn với chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ tới. Tương tự, các chi, đảng bộ cơ quan thuộc huyện đã triển khai củng cố, kiện toàn các chức danh bí thư, phó bí thư và cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng dự thảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; hỗ trợ cho các đảng bộ cấp xã đánh giá, xây dựng chỉ tiêu về kinh tế - xã hội để xây dựng báo cáo chính trị đại hội cấp mình...

Có thể thấy, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Vĩnh Thạnh đang thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, Huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất