Đảng bộ huyện Hải Hậu tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Lớp bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hải Hậu. Ảnh: Báo Nam Nịnh

Đảng bộ Hải Hậu hiện có 14.717 đảng viên sinh hoạt ở 93 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 35 đảng bộ xã, thị trấn, 9 đảng bộ cơ quan, 49 chi bộ cơ quan, doanh nghiệp. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực chất, hiệu quả, Huyện ủy Hải Hậu đã tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết; yêu cầu các cấp ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện ký cam kết thực hiện với 27 nội dung chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với việc kiểm điểm hằng năm và đột xuất. Nội dung kiểm điểm tập trung vào các vấn đề: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu trong giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên; của tập thể cấp ủy trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển; quản lý đất đai; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tham mưu quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; kiểm điểm vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trong ý thức chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên.

Qua kiểm điểm từng tập thể, cá nhân đã nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm của mình, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời 100% các chi, đảng bộ, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã kịp thời xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy; xử lý kỷ luật 180 đảng viên, trong đó khiển trách 150 đảng viên, cảnh cáo 29 đảng viên, cách chức 1 đảng viên.

Cùng với công tác tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chức năng, nhiệm vụ để chủ động hoặc phối hợp trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Trong đó, HĐND huyện đã thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND huyện đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật, nhất là những vấn đề liên quan về quản lý ngân sách Nhà nước, các dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý và sử dụng công chức, viên chức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

UBND huyện cụ thể hóa nghị quyết trong việc tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở quy định của Trung ương và của tỉnh; thực hiện tốt Pháp lệnh Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc quản lý, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, đất đai... Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực cải cách hành chính, thu hút đầu tư; chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của huyện, tạo nền tảng phát triển đột phá về kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn…

Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình trong nhân dân, tham gia tích cực, hiệu quả việc giải quyết các kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng và đơn, thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân ngay từ cơ sở…

Với nhiều giải pháp quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị như: chế độ, chính sách cho người có công, xóa đói giảm nghèo… Đặc biệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn; thực hiện nghiêm túc việc giải quyết mọi thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được giao tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 100% các xã, thị trấn đã xây dựng Trang thông tin điện tử và từng bước hoạt động hiệu quả; đã lắp đặt và vận hành hệ thống truyền hình trực tuyến tại huyện gồm 3 điểm (Huyện ủy, UBND và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện) và 35/35 xã, thị trấn. 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 7%. Kết quả xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 có 92,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7,4% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; trên 91% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất