Cần Đước: Nhiều giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh
Một góc nông thôn huyện Cần Đước.

Đảng bộ huyện Cần Đước (Long An) có 37 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 231 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, hơn 3.200 đảng viên. Trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn, 3 đảng bộ doanh nghiệp Nhà nước, 1 đảng bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước...

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/HU và Chỉ thị số 33-CT/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đảng, bí thư cấp ủy xã, thị trấn và cơ quan huyện; chỉ đạo các cấp ủy đảng và bí thư cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các thành viên thường xuyên theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các TCCSĐ, nhất là kết quả khắc phục hạn chế đã được chỉ ra trong kế hoạch của từng đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cần Đước cho biết: Để xây dựng Đảng bộ huyện thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, từng cấp ủy đảng đã thường xuyên tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân người đứng đầu từng cấp ủy đảng. Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ lãnh đạo, quyền hạn của tập thể cấp ủy và chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy viên; giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; định kỳ phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ.

Đảng bộ coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị  có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; tác phong làm việc khoa học, dân chủ, trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết, năng động, sáng tạo.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng các bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, tự rèn luyện hằng năm, thường xuyên soi chiếu các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với quá trình công tác, sinh hoạt của bản thân để tự sửa chữa, khắc phục.

Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở có bước đổi mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử…được coi trọng, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, chặt chẽ và dân chủ. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, rà soát, sàng lọc đảng viên, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên được tăng cường.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đaọ quản lý và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ và ngày càng thực chất hơn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, nền nếp và có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và ngăn ngừa, hạn chế sai phạm.  

Công tác dân vận được tăng cường, đổi mới tương đối toàn diện. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân và người khiếu nại, tố cáo; đồng thời tập trung lãnh đạo công tác nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và phát huy vai trò của bí thư chi bộ, các đảng ủy cơ sở thường xuyên quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ trực thuộc, kịp thời kiện toàn bổ sung bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên; quyết tâm thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố và đạt nhiều kết quả. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ được quan tâm. Việc xây dựng những tiêu chí cụ thể để đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu. Ngoài ra, các chi bộ đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; thông tin tình hình thời sự trong huyện, trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Chi bộ ấp, khu phố đã phát huy vai trò của tổ dân vận, ban công tác mặt trận ấp, khu phố, ban tự quản khu dân cư để kịp thời lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường ... 

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Một số đơn vị đạt thành tích tiêu biểu như: Năm 2019, Đảng ủy xã Phước Đông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đảng bộ xã Phước Tuy nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hằng năm, huyện Cần Đước hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra; xếp loại thi đua các ngành, các lĩnh vực luôn trong top dẫn đầu của tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn đạt danh hiệu xã văn hóa; 10/17 xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới. Cần Đước đã vinh dự được tỉnh công nhận là điển hình về phát triển văn hóa của tỉnh.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Cần Đước tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Trong đó, cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; đặc biệt chú trọng sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, công khai minh bạch, kiên trì, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, có trình độ trí tuệ; tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ; ngăn ngừa sự suy thoái, biến chất và loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng ra khỏi hàng ngũ của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên xây dựng và củng cố mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Thực hiện tốt quy định về việc bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp định kỳ đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế theo phân cấp quản lý, thẩm quyền.

Tin tưởng rằng với sự nỗ lực, phấn đấu của từng cấp ủy đảng, chất lượng TCCSĐ trong huyện sẽ được nâng lên, hướng tới xây dựng thành công huyện Cần Đước trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng trong thời kỳ đổi mới.Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất