Huyện ủy Chương Mỹ (Hà Nội) coi trọng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng


Huyện ủy Chương Mỹ (TP. Hà Nội) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng (tháng 10-2019). Ảnh: TL

Điểm nhấn trong thực hiện Chương trình số 01 những năm qua ở Chương Mỹ là công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU về “Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP. Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP. Hà Nội” của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Hà Nội. Nghị quyết và Chỉ thị của Thành ủy được Huyện ủy triển khai nghiêm túc, có chiều sâu, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy các cấp, nhất là cán bộ, đảng viên.

BTV Huyện ủy Chương Mỹ xác định rõ tầm quan trọng của việc xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, củng cố TCCSĐ yếu kém; coi việc giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vừa là nhiệm vụ, giải pháp, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và hệ thống chính trị ở cơ sở. Hằng năm, Huyện ủy chỉ đạo các TCCSĐ tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức đảng; chủ động nắm chắc, kiểm soát tình hình để có kế hoạch cụ thể đối với những hạn chế, yếu kém hoặc với từng việc cụ thể. Từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục, giải quyết, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp, tạo sự ổn định tình hình an ninh nông thôn, làm cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội gắn với tình hình thực tế của địa phương, BTV Huyện ủy Chương Mỹ đã cụ thể hóa 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết vào kế hoạch tổ chức thực hiện hằng năm của huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, Huyện ủy chỉ đạo phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ việc, rõ đầu mối với phương châm “công tác cán bộ đi trước một bước”. Từ năm 2016 đến nay, qua rà soát, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và khắc phục xong 12 TCCSĐ có 16 nội dung cần khắc phục: 1 nội dung về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; 1 nội dung về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; 9 nội dung về năng lực, khả năng tổ chức thực hiện, tham mưu thực hiện đội ngũ cấp phó; 1 nội dung về mối quan hệ phối hợp công tác giữa đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ; 4 nội dung về đoàn kết nội bộ trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ và lãnh đạo đảng ủy, trong tập thể thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND, các biểu hiện lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ở những TCCSĐ có nội dung cần khắc phục, quan điểm của Huyện ủy là phải xác định rõ nguyên nhân hạn chế, lộ trình và giải pháp khắc phục, người khắc phục…; phân công theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả. Qua phân tích tình hình, tại những địa bàn dự kiến triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng, những dự án trọng điểm của thành phố và của huyện, BTV Huyện ủy đã lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức làm cán bộ chủ chốt. Đối với những địa bàn đã phát sinh phức tạp, nếu có nguyên nhân do cán bộ yếu kém về bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, BTV Huyện ủy kiên quyết xử lý, thay thế. Những địa bàn đặc biệt phức tạp cần có giải pháp về công tác cán bộ, huyện tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ huyện về xã, thị trấn hoặc từ xã, thị trấn này sang xã, thị trấn khác nhằm khắc phục tình trạng cục bộ địa phương trong công tác cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2019, huyện đã luân chuyển, điều động 20 đồng chí cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, trong đó kiên quyết thay thế 4 đồng chí bí thư đảng ủy, 3 chủ tịch UBND xã ở những địa bàn có yếu kém, chậm khắc phục.

Cùng với giải pháp về công tác cán bộ, BTV Huyện ủy chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn. BTV Huyện ủy đã phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã; ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách cụm; xây dựng Đề án số 04-ĐA/HU phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy theo dõi, giúp đỡ các xã, thị trấn. Đảng ủy các xã, thị trấn đã phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi và dự sinh hoạt chi bộ để trực tiếp lắng nghe, tiếp thu những ý kiến phản ánh của các chi bộ, giải đáp tại chỗ các ý kiến, kiến nghị hoặc vấn đề băn khoăn của đảng viên. Nhờ vậy, các cấp ủy trong huyện đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, việc thực hiện các nghị quyết của Đảng cũng từ đó thuận lợi, có hiệu quả hơn.

Giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, BTV Huyện ủy Chương Mỹ đã tập trung rà soát, phân loại các vấn đề, vụ việc. Với những vụ việc thuộc thẩm quyền, huyện chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp giải quyết; những nội dung thuộc thẩm quyền cấp trên (như dự án Nhà máy Xử lý rác núi Thoong, xã Tân Tiến; Nhà máy Đồng Ké, xã Trần Phú) thì kiến nghị thành phố có chỉ đạo tháo gỡ. Một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm và những vướng mắc về cơ chế, chính sách đã được lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài đều có lộ trình giải quyết cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Từ năm 2016 đến tháng 12-2019, huyện đã tiếp nhận 3.228 đơn thư các loại, với nội dung chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng… Qua phân loại, xử lý, có 1.213 đơn phải giải quyết, đã giải quyết 1.092 đơn (đạt 90,02%), số còn lại đang giải quyết theo quy định của pháp luật… Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.

Kinh nghiệm củng cố tổ chức đảng yếu kém ở Chương Mỹ cho thấy: các cấp ủy cần chủ động nắm bắt tình hình đối với các tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, địa phương; phân công ủy viên BTV, cấp ủy viên bám sát địa bàn, chủ động tổ chức đối thoại với nhân dân; kiên quyết kịp thời thay thế cán bộ chủ chốt không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; giải đáp những vướng mắc từ cơ sở… là những giải pháp thiết thực, những kinh nghiệm quý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất