8 sở, ngành được thực hiện thí điểm hợp nhất
Lễ công bố Quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ TP. Hạ Long (Quảng Ninh).

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi có ý kiến thống nhất với ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và HĐND cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Về phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm, ở cấp tỉnh, thí điểm hợp nhất sở tài chính với sở kế hoạch và đầu tư thành sở tài chính và kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Thí điểm hợp nhất sở giao thông - vận tải với sở xây dựng thành sở giao thông - vận tải và xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận - tải và xây dựng.

Thí điểm hợp nhất sở nội vụ với ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy thành cơ quan tổ chức - nội vụ cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

Thí điểm hợp nhất thanh tra cấp tỉnh với ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thành cơ quan thanh tra - kiếm tra cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

Ở cấp huyện, thí điểm hợp nhất phòng nội vụ với ban tổ chức cấp ủy cấp huyện thành cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.

Thí điểm hợp nhất thanh tra cấp huyện với ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành cơ quan thanh tra - kiểm tra cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện về công tác kiểm tra và tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quán lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.

Thí điểm hợp nhất văn phòng HĐND và UBND với văn phòng cấp ủy cấp huyện thành văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, HĐND và UBND cấp huyện về công tác văn phòng.

Đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện khác với nội dung quy định trên thì UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp, báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đăng ký về Bộ Nội vụ trước 15-12-2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất