Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cao Bằng thực hiện thí điểm quản lý công chức theo vị trí việc làm
Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 15 Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số kết quả

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao Bằng là cơ quan tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời là cơ quan chuyên môn thực hiện nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Năm 2018, tổng số cán bộ, công chức cơ quan là 28 đồng chí, trong đó, tổ chức bộ máy của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ gồm Văn phòng Ban và 4 phòng chuyên môn là Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tổ chức đảng và đảng viên; Phòng Đào tạo và chính sách cán bộ; Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ. Lãnh đạo Ban có 5 đồng chí, trong đó có 1 trưởng ban, 4 phó trưởng ban (1 đồng chí phó trưởng ban kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ).

Từ 1-1-2019, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tổng số biên chế cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy là 26 người, tổ chức bộ máy gồm 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (giảm 1 phòng): Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Phòng Đào tạo và chính sách cán bộ, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Tổng hợp. Đối với ban tổ chức cấp huyện, số lượng cán bộ, công chức tại thời điểm 1-4-2018 là 57 người; thời điểm 1-4-2019 là 54 người. 

Thực hiện Quyết định 2474, 2475-QĐ/BTCTW ngày 15-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương theo các nội dung được quy định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cụ thể hóa và trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt Đề án VTVL và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Quyết định 1937-QĐ/TU ngày 2-1-2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng). Cụ thể hóa VTVL của cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy, gồm 2 nhóm: VTVL thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý gồm 12 biên chế, VTVL thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ gồm 14 biên chế.

Trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ và Đề án VTVL của cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đề án số 10-ĐA/TU ngày 8-11-2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả các cơ quan khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phân công công chức trong cơ quan đảm nhiệm 5 VTVL: Chuyên viên cao cấp về tổ chức xây dựng Đảng, chuyên viên chính tổ chức xây dựng Đảng, chuyên viên chính quản lý phát triển nguồn nhân lực, chuyên viên về tổ chức xây dựng Đảng, chuyên viên quản lý phát triển nguồn nhân lực. Thông qua việc lập kế hoạch công tác và phân công công việc theo VTVL: Số chuyên viên cao cấp của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy được phân công công việc chuyên môn tương ứng với ngạch đang giữ là 1 người. Số chuyên viên chính được phân công công việc chuyên môn tương ứng là 8; số chuyên viên chính chưa có công việc tương ứng với ngạch 2 người; trong đó thấp hơn ngạch 2 người. Số chuyên viên được phân công việc chuyên môn tương ứng với ngạch đang giữ là 14 người.

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với các phòng chuyên môn: 5/5 phòng đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (2/5 phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Số lượng cán bộ, công chức được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6/28, 22/28 được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mức độ hoàn thành công việc theo kế hoạch của ban tổ chức cấp huyện/tổng số ban tổ chức cấp huyện trực thuộc tỉnh: 3/15 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12/15 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số lượng công chức hoàn thành nhiệm vụ trở lên/tổng số công chức của ban tổ chức cấp huyện: 57/57. Thực hiện theo hướng dẫn đánh giá tập thể, cá nhân năm 2018 của Trung ương và của tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện việc nhận xét, đối với cán bộ, công chức đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cấp huyện và tương đương: 3/15 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12/15 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đánh giá bước đầu

Quá trình thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy khi triển khai Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư (thay thế Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng VTVL. Nhìn chung, tổ chức bộ máy của cơ quan tinh gọn, giảm đầu mối về số lượng phòng và giảm biên chế; chất lượng tham mưu đề xuất được nâng lên (một việc chỉ giao cho một người và một người có thể làm nhiều việc). Căn cứ danh mục VTVL, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn chủ động, tích cực, bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình và lập kế hoạch công tác năm 2019, trong đó chú trọng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm đầu ra.

Tuy nhiên, việc xây dựng danh mục VTVL của cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cao Bằng là việc làm mới, còn gặp khó khăn khi thực hiện xây dựng vị trí việc làm đối với ban tổ chức cấp ủy huyện và tương đương theo quy định về chức năng, nhiệm vụ cấp ủy huyện. Khi xây dựng VTVL và khung năng lực của một số công chức ban tổ chức cấp ủy tỉnh và huyện còn chưa phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo. Ứng dụng VTVL mới được thực hiện trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn chưa gắn VTVL.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất