Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiêp tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tổ chức đảng tại chi cục thuế cấp huyện
Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiếp nhận Chi bộ Chi cục Thuế thị xã Kỳ Anh.
Việc chuyển giao các TCCSĐ thuộc các huyện, thành, thị ủy về Đảng bộ Cục Thuế tỉnh nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo tập trung, toàn diện của cấp ủy đối với yêu cầu quản lý của ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ngay sau khi tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo Đảng ủy Cục Thuế tỉnh tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức các chi bộ trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; trước mắt, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đến nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh có 106 TCCSĐ với 8.155 đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất