Hợp nhất cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện tại Quảng Ninh: Những kết quả bước đầu
Đoàn công tác của Viện Khoa học tổ chức, cán bộ làm việc tại Thành ủy Cẩm Phả.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII); Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện thí điểm mô hình hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện thành cơ quan tổ chức - nội vụ. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, xây dựng Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 5-2-2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3-3-2015 (Đề án 25) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; hướng dẫn Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy phối hợp triển khai, xây dựng đề án, bám sát Quyết định số 907-QĐ/TU ngày 23-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án “Hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ thành cơ quan tổ chức - nội vụ”. Trong năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện thành cơ quan tổ chức - nội vụ cho từng địa phương để triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh. Việc vận hành mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện cho đến thời điểm hiện tại đã được hơn một năm và bước đầu có những kết quả đáng khích lệ, đã thực hiện hợp nhất 14/14 ban tổ chức với phòng nội vụ cấp huyện (chiếm 25,9% so với toàn quốc) theo lộ trình hợp lý với từng bước đi cụ thể. Số lượng đầu mối các cơ quan đã giảm từ 28 đầu mối xuống còn 14 đầu mối; giảm 17 biên chế so với số lượng được giao, cấp trưởng giảm 2 đồng chí, cấp phó giảm 20 đồng chí. Đồng chí thủ trưởng cơ quan là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã thực hiện tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hợp nhất cơ quan tổ chức - nội vụ; xây dựng, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác; quyết định phân công bổ nhiệm các chức danh thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan; xắp sếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức; xắp sếp, bố trí cơ sở vật chất, nơi làm việc tập trung của cơ quan; chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể ở cơ quan sau hợp nhất; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức sau xắp sếp… Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên nghe báo cáo hoạt động của các cơ quan tổ chức - nội vụ để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình. Quảng Ninh đã tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình cơ quan hợp nhất tổ chức - nội vụ, đánh giá kết quả hoạt động và đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình. 

TP. Cẩm Phả là một trong số 7/14 địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ từ tháng 2-2018. Sau khi hợp nhất đến nay, với quyết tâm chính trị cao và triển khai từng bước thận trọng, hợp lý theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thành ủy Cẩm Phả đã ban hành Quy chế làm việc của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP. Cẩm Phả đã ban hành nghị quyết phân công nhiệm vụ của 11 cán bộ, công chức trong Cơ quan Tổ chức – Nội vụ. Tinh giản được 4 biên chế so với trước khi hợp nhất, hiện đang sử dụng 11 biên chế với cơ cấu 1 thủ trưởng, 2 phó thủ trưởng và 8 chuyên viên.

Thực tiễn vận hành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP. Cẩm Phả cơ bản thuận lợi, hiệu quả, cụ thể như: tập trung vào một trụ sở làm việc, giảm được đầu mối tổ chức, nhiều việc có tính chất tương đồng của 2 cơ quan được đưa về một đầu mối quản lý; nắm bắt thông tin rộng hơn, nhanh hơn, toàn diện hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kinh phí hoạt động của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ được thành phố cấp về Văn phòng Thành ủy quản lý, theo dõi, thực hiện việc chi trả theo chế độ khối Đảng. Cán bộ, công chức lĩnh vực nội vụ được chi phụ cấp 30% theo khối Đảng. Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng chung với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Thành ủy Cẩm Phả. Đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan Tổ chức - Nội vụ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, công tác nội vụ nhằm đáp ứng yêu cầu cả hai nhiệm vụ tổ chức và nội vụ, đã có sự hòa trộn công việc của cán bộ, công chức phụ trách công tác tổ chức cũng như công tác nội vụ và ngược lại, vì vậy giảm được các bước, quy trình chồng chéo, trùng lặp, phát huy được nguồn nhân lực hiện có, hoàn thiện vị trí việc làm. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đã có sự phối hợp chặt chẽ, gắn bó, đồng thuận cao khi xây dựng và thực hiện Đề án hợp nhất Cơ quan Tổ chức - Nội vụ. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn nhất định như chưa đồng bộ, thống nhất việc hợp nhất hệ thống tổ chức bằng các quy định của pháp luật, việc sử dụng một con dấu tuy đã có hướng dẫn của Trung ương nhưng quá trình thực hiện vẫn còn nhiều băn khoăn, nhất là khi tham mưu cấp ủy phải dùng thêm con dấu của Đảng; cùng một nội dung nhiệm vụ phải báo cáo nhiều cơ quan với các loại biểu mẫu khác nhau. Chưa phân cấp cho cấp huyện chủ động quản lý và điều động trong nội bộ cấp huyện để đáp ứng công tác sử dụng, bố trí cán bộ, công chức kịp thời và hiệu quả...

Kết thúc chuyến công tác, Đoàn đã thu thập được nhiều thông tin bổ ích từ thực tiễn, là một trong những căn cứ khoa học để tiếp tục nghiên cứu nội dung “xây dựng mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ hoạt động hiệu quả” trong thời gian tới./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất