Nâng cao bản lĩnh chính trị cho Lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam trong tình hình mới

Lãnh đạo Học viện Quân y chụp ảnh với cán bộ, nhân viên chuyên môn Học viện Quân y trước khi lên đường tham gia Lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hiệp quốc, tháng 8-2020 tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Đình Tùng).

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trước bất kỳ tình huống nào”(1). Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên là tổng hợp các phẩm chất đạt đến trình độ có thể tự quyết định một cách độc lập, sáng tạo, làm chủ hành vi chính trị của mình trước những bước ngoặt và tình huống phức tạp về chính trị, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, bản lĩnh chính trị của LLGGHBVN nói riêng là một trong những vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả của việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đảm bảo cho Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. 

Trong điều kiện hiện nay, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Đất nước ta vừa đứng trước những thuận lợi, thời cơ, vận hội lớn: "Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"(2), nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, nguy cơ thách thức. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình”, nuôi tham vọng làm biến chất Đảng, Nhà nước và thực hiện thủ đoạn “phi chính trị hoá” Quân đội, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Vì vậy, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ta nói chung, đội ngũ cán bộ, nhân viên LLGGHBVN nói riêng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một vấn đề quan trọng và cấp thiết.

Từ năm 2014, Việt Nam chính thức tham gia vào các hoạt động gìn giữ hoà bình (GGHB) của Liên hiệp quốc (LHQ), đánh dấu sự đột phá về hội nhập quốc phòng trong công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó đã khẳng định vai trò, trách nhiệm, uy tín, vị thế của Việt Nam trong việc giữ vững, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, nhằm thực hiện mục tiêu cùng các quốc gia hợp tác, phát triển. Đồng thời tham gia hoạt động GGHB của LHQ còn có ý nghĩa chính trị quan trọng để Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động tích cực hội nhập quốc tế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ngay trong thời bình và bằng biện pháp hòa bình. Việc đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, số 2, sắp tới là số 3, cùng các đơn vị công binh, công trình thực hiện nhiệm vụ GGHB tại Phái bộ LHQ ở Nam Xu-đăng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, chứng minh sự đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình thế giới. 

LLGGHBVN thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn Nam Xu-đăng có rất nhiều khó khăn, gian khổ. Cường độ làm việc cao, môi trường làm việc khắc nghiệt, có nhiều hoá chất độc hại, dễ lây lan các dịch bệnh, trong đó có nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lao, phong, HIV, SARS-CoV-2... luôn đe doạ sự an toàn của các cán bộ, nhân viên trong lực lượng. Mặt khác, xung đột sắc tộc, xung đột vũ trang và sức ép từ nhiều nhiều tổ chức, nhiều lực lượng là trở ngại lớn, dễ gây tổn thương về thể chất lẫn tinh thần đối với cán bộ, nhân viên trong LLGGHBVN. Để không dao động trước những khó khăn, gian khổ, mỗi cán bộ, nhân viên trong lực lượng luôn phải rèn luyện để giữ vững bản lĩnh chính trị của mình.  

Để nâng cao bản lĩnh chính trị cho LLGGHBVN trong tình hình mới, các cấp uỷ đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp:

Một là, tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là giải pháp cơ bản hàng đầu giữ yếu tố nền tảng, bởi nhận thức đúng thì hành động đúng, đó là quy luật khách quan. Đây cũng là một nội dung lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, là nhiệm vụ, chức trách của đội ngũ cán bộ, của các cơ quan chức năng, các đơn vị bảm đảm huấn luyện LLGGHBVN trong toàn quân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Nếu anh em tư tưởng vững, chính trị vững thì nhất định thắng”(3). Do đó, phải tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng toàn diện cho lực lượng của ta, trước hết là về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế. Chấp hành đúng các quy định của Phái bộ, luật pháp quốc gia sở tại; giữ nghiêm kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, chấp hành nghiêm quy tắc của LHQ về GGHB; chấp hành các quy định về sử dụng vũ khí, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại Phái bộ… Đồng thời chú trọng giáo dục cho đội ngũ cán bộ, nhân viên thuấm nhuần sâu sắc nhiệm vụ được giao, luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, hết lòng vì đất nước và công dân nước sở tại. 

Mặt khác, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm để mỗi cán bộ, nhân viên trong LLGGHBVN sẽ là một sứ giả hòa bình, sứ giả văn hóa và sứ giả của sức mạnh quân sự nhân văn, nhân ái của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mỗi người cần ra sức rèn luyện để giỏi về chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ, thông thạo luật pháp quốc tế, pháp luật, phong tục nước sở tại, am hiểu về chính trị, phân biệt rõ phải - trái, đúng - sai, đấu tranh, bác bỏ các thông tin xấu độc, phản động; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; khẳng định giá trị, ý nghĩa của nhiệm vụ quốc tế cao cả được giao.

Hai là, tăng cường rèn luyện cán bộ, nhân viên của LLGGHBVN trong thực tiễn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an toàn mọi mặt. 

Trong điều kiện sinh hoạt cơ động khó khăn, nhất là tại các khu vực diễn biến phức tạp về quốc phòng, an ninh, thậm chí cả trong các vùng có chiến sự, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại Phái bộ LLGGHB rất cao. Do vậy, cần tăng cường rèn luyện năng lực, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ và nhân viên, đưa họ vào các tình huống phức tạp cả về chính trị và quân sự, cả về chuyên môn lẫn kỹ năng sinh tồn làm cho họ có tinh thần và sức chịu đựng dẻo dai cả về thể lực và trí lực, cả về tâm lý và hành động để có ý chí quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn thử thách luôn“vững vàng về tâm lý, sẵn sàng về hành động”. Song song với đó, cần nâng cao bản lĩnh chính trị trong hoạt động thực tiễn huấn luyện, tham gia các quan hệ chính trị - xã hội với phương châm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”; đặt ra các tình huống éo le, phức tạp, gay cấn… để thử thách, tôi rèn trí lực, nghị lực, tâm lực, sức khỏe, qua đó bồi dưỡng tác phong, phong cách tư duy độc lập, sáng tạo và phương pháp làm việc khoa học của LLGGHBVN.

Cấp ủy, chỉ huy của Phái bộ LLGGHB và Cục GGHB Việt Nam cần tổ chức tốt việc huấn luyện tiền triển khai; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, bồi dưỡng ngoại ngữ, trang bị những kỹ năng ứng xử quốc tế, kiến thức cơ bản về hoạt động GGHB của LHQ với tổ chức truyền thụ kinh nghiệm, bổ sung những nội dung cần thiết còn hạn chế, còn thiếu rút ra từ thực tiễn hoạt động các nhiệm kỳ của cán bộ, nhân viên đi trước. Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, từng bộ phận góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của LLGGHBVN trong tình hình mới.

Ba là, phát huy vai trò tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ, nhân viên của LLGGHB trong tự học tập, tự nghiên cứu nâng cao bản lĩnh chính trị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cách huấn luyện phải kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức với tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân, trong đó lấy tự học làm cốt”(4). Để phát huy vai trò tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ, nhân viên LLGGHBVN trong tự học tập, tự nghiên cứu nâng cao bản lĩnh chính trị cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát huy tính tích cực, tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, nhân viên và xây dựng cơ chế thúc đẩy đội ngũ cán bộ, nhân viên LLGGHBVN tự nâng cao bản lĩnh chính trị; tạo môi trường, điều kiện, nhất là tạo ra các phong trào để cán bộ, nhân viên tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp trong tự học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị; chú trọng tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, chính sách, kết hợp với cổ vũ, động viên tinh thần, xây dựng cho LLGGHBVN có động cơ phấn đấu học tập đúng đắn. Gợi mở, định hướng nội dung, phương pháp tự học, tự nghiên cứu thích hợp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của đảng ủy, chỉ huy LLGGHBVN bảo đảm cho hoạt động nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên có phương hướng, nội dung đúng đắn, có kế hoạch cụ thể, có phương pháp thích hợp và thực hiện thành nền nếp. 

Bốn là, phát huy vai trò, hiệu lực của công tác đảng, công tác chính trị góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của LLGGHBVN trong tình hình mới.

Thực chất phát huy vai trò, hiệu lực của công tác đảng, công tác chính trị trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ của LLGGHBVN là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với mọi hoạt động bảo đảm cho LLGGHBVN luôn ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đó cũng là cơ sở để phát huy cao độ tinh thần quốc tế, sức mạnh chính trị, tư tưởng làm nền tảng tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng khi làm nhiệm vụ xa Tổ quốc. 

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy LLGGHBVN đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố mục tiêu, lý tưởng cho cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, chưa thật chú trọng phát huy vai trò, hiệu lực của công tác đảng, công tác chính trị. Vì thế, cần tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bản lĩnh chính trị đối với nhiệm vụ cao cả, nặng nề nhưng vẻ vang mà LHQ giao cho. Đồng thời, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên vừa “hồng”, vừa “chuyên” hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ trong giai đoạn mới. Chú trọng tiến hành tốt công tác giáo dục tư tưởng, lý tưởng qua đó trực tiếp tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, hình thành ý chí, tình cảm, củng cố quyết tâm hành động cho đội ngũ cán bộ, nhân viên LLGGHB; đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị đảm bảo phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, đối tượng, gìn giữ hình ảnh đất nước, nhân cách, truyền thống, lối sống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện, hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Xu-đăng. 

Năm là, đấu tranh khắc phục những nhận thức không đúng về hoạt động GGHB cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của LLGGHBVN.

Thời gian qua, lợi dụng những vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh của đất nước, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá hoạt động đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta. Chúng vu cáo Quân đội ta ngả theo Mỹ; tham gia gìn giữ hoà bình của LHQ sẽ phai nhạt dần phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của Quân đội; hội nhập về quốc phòng sẽ bị “hòa tan”… Những thông tin và luận điệu xuyên tạc trên là vu khống, bịa đặt, không đúng sự thật, không có căn cứ khoa học, thực tiễn. Do vậy, cần giáo dục để đội ngũ cán bộ, nhân viên của LLGGHBVN nhận thức đúng đắn, sâu sắc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, tiềm ẩn nguy cơ khó lường, nhất là diễn biến phức tạp về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, nguy cơ “diễn biến hòa bình” ngày càng gia tăng. LLGGHBVN phải nhận thức đúng đắn về hoạt động GGHB, rèn luyện cho mình có bản lĩnh chính trị vững vàng luôn giải quyết hài hòa các mối quan hệ, các tình huống nhạy cảm về đối ngoại quốc phòng với phương châm“giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình”(5); tham gia hoạt động GGHB của LHQ để Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động tích cực hội nhập quốc tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ngay trong thời bình và bằng biện pháp hòa, không dao động, ngả nghiêng mắc mưu địch.
-------------------------------------
(1). Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXBCTQG, H. 2021, tr.39.
(2). Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-2020 tại Hà Nội.
(3). Hồ Chí Minh Toàn tập, NXBCTQG, H. 2011, tập 7, tr.217.
(4). Hồ Chí Minh Toàn tập, NXBCTQG, H. 2011, tập 18, tr.326.
(5). Hồ Chí Minh Toàn tập, NXBCTQG, H. 2011, tập 16, tr.208.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất