Bổ sung điều kiện miễn thi ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2013

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

Số 5700-CV/BTCTW

V/v bổ sung điều kiện miễn thi ngoại ngữ

kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2013

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

    Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

 

                         Kính gửi:

Cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013

 Về điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ của kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013 đã được nêu chi tiết tại tại Kế hoạch số 87-KH/BTCTW, ngày 16-5-2013 của Ban Tổ chức Trung ương; thời gian qua, một số cán bộ, công chức dự thi kiến nghị Hội đồng thi về việc bổ sung đối tượng miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch theo các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng thi nâng ngạch cơ quan đảng, đoàn thể năm 2013 bổ sung đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2013 khi cán bộ, công chức dự thi có một trong các điều kiện sau:

1. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL (PBT từ 500, iBT từ 61, CBT từ 173) hoặc B2 (khung Châu Âu) và tương đương trở lên còn trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự thi, do các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có uy tín trong nước, các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế cấp chứng chỉ (được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận).

2. Tốt nghiệp tiến sĩ, tính từ ngày 22-6-2009 trở lại đây (theo quy định tại Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-05-2009 về ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15-02-2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07-05-2009).

Cán bộ, công chức dự thi gửi bản sao (có công chứng) các chứng chỉ hoặc văn bằng nêu trên về Hội đồng thi (qua Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương) để hoàn thiện hồ sơ.

Các nội dung trên được đăng trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, địa chỉ:www.xaydungdang.org.vn (mục Văn kiện - Tư liệu). Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để nghiên cứu, giải quyết.

 

 Nơi nhân:

- Như trên,

- Lãnh đạo Ban,

- Các thành viên Hội đồng,

- Vụ Chính sách cán bộ,

- Tạp chí Xây dựng Đảng,

- Lưu VP, Vụ ĐT,BDCB (3b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

  (đã ký)

   Nguyễn Văn Quynh

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất