Công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Đồng bộ, nhiều kết quả

Cao Hoàng Sơn Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, ngày 23-6-2023.

Những kết quả nổi bật

Ngay từ đầu năm, các tỉnh ủy, thành ủy, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã tập trung triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức học tập các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương, đồng thời cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án, quy định và các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn, như: Triển khai các đề án về nâng cao chất lượng TCCSĐ và phát triển đảng viên (Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa...), đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (Đà Nẵng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Bình...), đề án tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ (Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Định...).

Triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Trong triển khai đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả thực hiện đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong các đảng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ nhiều nơi chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy tốt hơn tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng sát thực tiễn và hiệu quả hơn. Hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào thực chất. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước được củng cố, tăng cường.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế ở các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn địa phương. Đã ban hành các văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện xây dựng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện; triển khai bố trí số lượng cấp phó các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; thực hiện công tác điều động, tiếp nhận và tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức theo đúng quy định; sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm giảm số lượng, bộ máy tinh gọn, tập trung đầu mối, có cơ cấu hợp lý, khắc phục tình trạng dàn trải và trùng lắp trong triển khai nhiệm vụ. Nhìn chung, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các địa phương, cơ quan, đơn vị trong khu vực ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực đã thực hiện công tác nhân sự thường xuyên bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, quy định, nhất là kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành ở từng địa phương. Năm 2023 đã thực hiện 757 lượt nhân sự luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y, giới thiệu ứng cử cán bộ diện BTV cấp ủy cấp tỉnh quản lý. Đồng thời, thực hiện quy trình miễn nhiệm, từ chức đối với 20 cán bộ thuộc diện BTV tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Phối hợp tham mưu tốt công tác nhân sự đại hội công đoàn và hội nông dân các cấp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó, các địa phương trong khu vực đã cử 1.722 lượt cán bộ diện BTV tỉnh, thành ủy quản lý tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và nghiệp vụ. Công tác chính sách, khen thưởng đối với cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, các địa phương trong khu vực đã ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo phân cấp quản lý.

Xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường, củng cố, xây dựng TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, như: Ban hành quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cơ sở (Quảng Bình, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế), tổ chức hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” (Quảng Bình, Khánh Hòa, Gia Lai), chỉ đạo triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” (Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng), ban hành hướng dẫn và chỉ đạo một số nội dung về xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk)…, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Để nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, nhiều địa phương đã đưa ra một số giải pháp rất hiệu quả, như: Tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển đảng viên (Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; Bình Định tổ chức tọa đàm chuyên đề “Công tác tạo nguồn, phát triển đảng trong học sinh, sinh viên”); nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên, tổ chức lễ kết nạp đảng viên gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương (Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai…). Tính đến ngày 30-11-2023, toàn khu vực đã kết nạp được 20.739 đảng viên.

Bài học kinh nghiệm

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực đã bám sát các nghị quyết, quy định, quy chế và các văn bản chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của bộ, ngành Trung ương, đồng thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong địa phương, đơn vị mình.

Hai là, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thường xuyên đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp làm việc, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, trước hết là sự đoàn kết, thống nhất, nêu gương của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu. Phối hợp chặt chẽ trong toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác tổ chức - cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc cũng như phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm, khuyết điểm.

Bốn là, chú trọng bám sát thực tế ở cơ sở, kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết, văn bản của Đảng, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, đơn vị, tạo đồng thuận trong Nhân dân và nâng cao quyết tâm chính trị... Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là, đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Năm 2024 là năm tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bước đầu triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng trong khu vực khá nhiều. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, chú trọng triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương; gắn việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương “về những điều đảng viên không được làm”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế; đánh giá, tổng kết các mô hình thí điểm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; kiện toàn tổ chức đảng tương ứng với sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, xã và giải quyết chính sách cho các đối tượng bị tác động do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là luân chuyển, điều động, quy hoạch cán bộ, từng bước chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ tới, bảo đảm về số lượng, đồng bộ về cơ cấu; quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý. Cụ thể hóa, đưa chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đi vào cuộc sống. Kịp thời tham mưu miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của một số loại hình TCCSĐ phù hợp với tiến trình đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tổng kết các mô hình thí điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả..., tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; tiếp tục triển khai thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; kịp thời tuyên truyền, phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, quy định của Đảng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu. Triển khai thực hiện có kết quả Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

Đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện có kết quả các phong trào thi đua do Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Cụm thi đua số III phát động.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất