Vietcombank Hội An tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Qua 37 năm, thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; văn hóa, xã hội, con người phát triển toàn diện; đời sống vật chất và tinh thần của mọi người dân được cải thiện; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền được giữ vững; quan hệ đối ngoại và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện, sâu rộng và được nâng lên ở một tầm cao mới.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đã và đang tìm mọi cách để không ngừng tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do đó, việc tuyên truyền, nhận diện để có những biện pháp phòng, chống hiệu quả và đề ra kế hoạch thực hiện tại mỗi cơ quan, đơn vị là việc làm cấp thiết nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố, tạo dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Vietcombank Hội An tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vietcombank Hội An tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hội An được thành lập theo Quyết định số 249-QĐ/ĐU ngày 17-2-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Ra đời đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nền kinh tế thế giới và trong nước trên đà suy yếu. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ Vietcombank nói chung cũng như Chi bộ cơ sở Vietcombank Hội An nói riêng đều nhận thức việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng phải càng quyết liệt, toàn diện, thường xuyên và hiệu quả hơn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, Chi bộ cơ sở Vietcombank Hội An đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều kết quả quan trọng, thể hiện ở các mặt sau:

Một là, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Chỉ rõ những phương thức, thủ đoạn chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, những thủ đoạn tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, gây hoang mang, dao động, giảm niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, sinh động qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp giao ban, sơ kết quý, tổng kết năm… 

Các đồng chí đứng đầu cấp ủy thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên, người lao động của chi nhánh không bình luận hoặc chia sẻ những thông tin xấu, tin không chính thống trên mạng xã hội; không thu thập các tin tức, hình ảnh về các vụ việc tiêu cực, từ đó viết các bài bình luận có ý quy chụp các hiện tượng tiêu cực đó với bản chất của chế độ để kích động, lôi kéo người dân, học sinh, sinh viên, thanh niên chống lại chính quyền. Chia sẻ các thông tin tích cực, các thành tựu, kết quả từ sự lãnh đạo Đảng, quản lý của Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh, lan tỏa các thông tin trên trang fanpage của Vietcombank nhằm tuyên truyền về sản phẩm dịch vụ ứng dụng trên nền tảng và hạ tầng chuyển đổi số, đáp ứng với bối cảnh kinh doanh chiến lược phát triển ngân hàng số, góp phần thực hiện chủ trương về đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Vietcombank Hội An trao tặng chương trình “Xuân ấm áp- Tết yêu thương”

Vietcombank Hội An trao tặng các phần quà trong Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”.

Tuyên truyền các hoạt động, phòng trào của công đoàn, đoàn thanh niên như chương trình an sinh xã hội “Xuân ấm áp, Tết yêu thương”, tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày tết, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sỹ, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, hiến máu nhân đạo… Từ đó lan tỏa về những việc làm tốt, tấm gương điển hình, nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hằng ngày, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi nhánh tin tưởng vào những giá trị “chân - thiện - mỹ”, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với phương châm “không để ai bị bỏ lại ở phía sau”.

Hai là, quan tâm đẩy mạnh học và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục chuyên đề “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 28-4-2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Chú trọng truyền thông về các giá trị văn hóa của Vietcombank, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động Chi nhánh nhận thức sâu sắc hơn về giá trị cốt lõi của việc thực hiện văn hóa trong cơ quan, đơn vị.

Khen thưởng Phòng khách hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Khen thưởng Phòng Khách hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Ba là, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, tạo sự tín nhiệm đối với khách hàng và đồng nghiệp; được cán bộ, đảng viên và người lao động tin tưởng vào sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ.

Bốn là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Chi bộ; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm. Việc kiểm tra thường xuyên không chỉ hạn chế sai sót mà còn hạn chế được những rủi ro về đạo đức cán bộ, giúp khách hàng tin tưởng và yên tâm khi thực hiện các giao dịch tại Ngân hàng. Qua đó Vietcombank Hội An ngày càng tạo được lòng tin từ người dân.

Lễ kết nạp đảng đồng chí Phan Thị Đoan Khanh, cán bộ Phòng khách hàng.

Lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Phan Thị Đoan Khanh, cán bộ Phòng Khách hàng.

Năm là, quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; công tác bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, chặt chẽ, thận trọng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đúng người, đúng thành tích và kết quả thực hiện, kịp thời khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác được triển khai thực hiện có hiệu quả, nội bộ đoàn kết nhất trí cao trong mọi mặt hoạt động, giúp cán bộ ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ. Do đó, qua gần 3 năm thành lập, Chi bộ cơ sở Vietcombank Hội An không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong thời gian tới, mỗi đơn vị, cá nhân của Vietcombank Hội An tiếp tục kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập nắm vững lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, ra sức xây dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tư tưởng, hành vi sai trái, vi phạm, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, tổ chức của Đảng, đặc biệt là chống các quan điểm phủ nhận các nguyên lý, nguyên tắc về xây dựng Đảng, góp phần nhân lên sức mạnh của toàn Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, khát vọng phát triển vì một Việt Nam giàu mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất