Đảng bộ Agribank tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức và cán bộ

Tạo điểm nhấn với Nghị quyết chuyên đề số 03…

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là kim chỉ nam đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong quá trình xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Từ thực tiễn hoạt động cách mạng, Người cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có vai trò là người lãnh đạo cách mạng, vừa là người đày tớ trung thành của Nhân dân. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài của Đảng.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực tiễn cách mạng của Đảng và của dân tộc 94 năm qua, nhất là trong công cuộc đổi mới cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Agribank đã tập trung chỉ đạo, đổi mới toàn diện, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác tổ chức, cán bộ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 3/6 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và cán bộ: Nghiên cứu, thể chế hóa các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng cấp trên cơ sở, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng trong các mặt hoạt động của Agribank theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của BCH Trung ương. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, mạng lưới từ Trụ sở chính đến các chi nhánh để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro và hoạt động, vận hành theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm…; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ; xây dựng cơ chế tiền lương phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực mà Agribank còn hạn chế; có chính sách khuyến khích người lao động tích cực sáng tạo, cống hiến.

Đặc biệt việc ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐU thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng bộ và hệ thống Agribank trong công tác tổ chức, cán bộ với mục tiêu: “Hoàn thiện mô hình tổ chức phù hợp với quy định của Đảng, pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và đặc thù của Agribank; đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và ứng dụng khoa học - công nghệ, ngân hàng số; tăng hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của Agribank, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro; chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo thông lệ quốc tế; Chuẩn hoá, đồng bộ các quy chế, quy trình, quy định về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định của Đảng và pháp luật; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí công việc và khung năng lực theo quy định; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực “vừa hồng”, “vừa chuyên” gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ”.

 Dấu ấn về công tác tổ chức bộ máy

Để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, nửa nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng Đảng về tổ chức luôn được quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Đảng ủy Agribank và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã tập trung kiện toàn mô hình tổ chức theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng ủy Agribank lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị, kịp thời kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm.

Nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, phân công, phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực, Đảng ủy đã ban hành một số quy định mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank. Theo đó, Đảng ủy Agribank lãnh đạo trực tiếp, toàn diện hoạt động của Agribank, đảm bảo cho Agribank và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động đúng chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các tổ chức; lãnh đạo sự phối hợp giữa HĐTV và Tổng Giám đốc trong thực hiện chức trách, quyền hạn được giao. Nội dung phối hợp bao gồm: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác tổ chức - cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đảng ủy Agribank tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên.

Đảng ủy Agribank tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên.

Dấu ấn rõ nét của công tác xây dựng Đảng về tổ chức là Đảng ủy Agribank hoàn thành kết thúc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng từ ngày 29-3-2023; thành lập 4 cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy; Hoàn thành tiếp nhận 699 tổ chức đảng và 18.880 đảng viên từ cấp ủy địa phương về trực thuộc Đảng bộ Agribank. Đảng bộ Agribank thực hiện sắp xếp lại cho phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động Đảng bộ toàn ngân hàng, đến thời điểm hiện tại, Đảng ủy Agribank có 225 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 23.500 đảng viên. Sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận, Đảng ủy đã thực hiện ủy quyền cho 88 đảng ủy cơ sở có trên 100 đảng viên, 3 năm liên tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên quyền quyết định kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên theo quy định; thành lập 6 đảng bộ cơ sở; chỉ định nhân sự cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư đối với 6 đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Agribank xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, giám sát thường xuyên các chi bộ trực thuộc. Chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ từng bước đi vào nền nếp, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần; sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần; chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng trình tự, nội dung theo quy định. 

Đảng ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bám sát các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng kỳ. Để công tác đánh giá, phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nền nếp, nội dung, tiêu chí đánh giá được lượng hóa cụ thể đi vào thực chất, việc lấy ý kiến đánh giá của các tổ chức liên quan, có ý kiến xếp loại về chuyên môn trong bản kiểm điểm đảng viên và bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên được thực hiện theo quy định. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng. 

Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ

Đảng bộ Agribank đặc biệt quan tâm, xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác cán bộ và quản lý cán bộ; đây là vấn đề khó, nhạy cảm; trong triển khai thực hiện cần đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan; thảo luận dân chủ tôn trọng ý kiến của cá nhân. 

Công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, đúng mục tiêu, quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đặc biệt quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ trẻ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở; chính sách đối với cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Công tác đánh giá cán bộ đi vào nền nếp. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục. Chỉ đạo các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Agribank thực hiện kiện toàn nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư còn khuyết thiếu, khi có sự thay đổi về công tác cán bộ. Từ năm 2020 đết hết năm 2023, Đảng ủy Agribank đã cho ý kiến về rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo giai đoạn 2016-2021, giai đoạn 2021-2026 đối với hàng trăm đơn vị, cho ý kiến công tác nhân sự cấp ủy trực thuộc, kết luận đảm bảo tiêu chuẩn chính trị để giới thiệu vào cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định đối với các đồng chí trong diện quy hoạch, bổ nhiệm.

Đảng ủy Agribank tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp trung cấp lý luận chính trị - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 26.

Đảng ủy Agribank tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp trung cấp lý luận chính trị - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 26.

Công tác đào tạo, giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống được Đảng ủy Agribank đặc biệt quan tâm chú trọng đổi mới, xem đây là tiền đề căn bản và rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Agribank cũng chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc cần cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW bằng các chương trình, kế hoạch với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đảng ủy Agribank chỉ đạo các cấp ủy đảng và đảng viên, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy và trưởng các đơn vị nhận thức rõ công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải đi trước, hoặc được thực hiện song song với mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của đơn vị. Đảng ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng để chuẩn bị nguồn phát triển đảng viên và bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới kết nạp đúng quy định của Trung ương và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế. Xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm, nhiệm kỳ và tổ chức thực hiện công tác đào tạo theo kế hoạch. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy Agribank đã thực hiện bồi dưỡng nhận thức về Đảng đối với 1.936 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng LLCT cho 719 đảng viên mới, cử 395 cán bộ, quần chúng tham gia lớp đào tạo sơ cấp LLCT; 545 cán bộ, đảng viên tham gia lớp đào tạo trung cấp LLCT; 23 cán bộ tham gia đào tạo lớp cao cấp chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 1.271 đảng viên.

Đảng ủy Agribank tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Agribank tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Agribank đã kịp thời tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng; triển khai phổ biến, quán triệt Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10-7-2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ gắn với trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh cho cấp ủy viên và các cán bộ, đảng viên trực tiếp làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; từ đó giúp các tổ chức đảng thống nhất nhận thức và tổ chức triển khai thực hiện các quy định của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại các chi, đảng bộ trực thuộc, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.  

Tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện

Đứng trước những thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, trong thời gian tới, Đảng bộ Agribank cần tập trung cao độ phát huy những kết quả đạt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đổi mới một cách đồng bộ và toàn diện các giải pháp, tạo đà bứt phá nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra: “Phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đổi mới sáng tạo, tiếp tục xây dựng Agribank hiện đại và hội nhập, tập trung đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với đổi mới mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng số; chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn”:

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Agribank tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Agribank tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Agribank; nâng cao năng lực, hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

 Thứ hai, triển khai thực hiện đồng bộ, có chất lượng công tác cán bộ từ khâu đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý và sử dụng cán bộ, đảng viên. Trong công tác cán bộ chú trọng đến việc thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc đối với công tác tổ chức và cán bộ, chú trọng vào các đơn vị được ủy quyền kết nạp, khai trừ đảng viên hoặc các đơn vị có đơn thư, dấu hiệu vi phạm trong công tác cán bộ.

Thứ tư, kịp thời kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới sắp xếp lại mô hình tổ chức của chuyên môn, đảm bảo vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở trong lộ trình cổ phần hóa. Hoàn thiện mô hình, chức năng nhiệm vụ, bộ máy của các tổ chức đảng trong Đảng bộ phù hợp với quy định của Trung ương và phù hợp thực tiễn đơn vị.

Thứ năm, củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên Agribank. Chú trọng phát triển đảng viên, đảm bảo chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Agribank.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất