Thanh Hóa: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Nhằm đáp ứng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã quan tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, đã thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm số lượng và chất lượng. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thường xuyên tập huấn kiến thức mới cho cán bộ kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng bằng nhiều hình thức.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát nói chung và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng cho cấp ủy viên và ủy ban kiểm tra cấp cơ sở. Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2023, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 

Tại Yên Định, Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng thực hiện xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Căn cứ vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Trung ương Đảng, của cấp ủy các cấp và các hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng cơ sở quán triệt đến đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 91 tổ chức đảng và 157 đảng viên, cấp ủy viên các cấp trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; việc thực hiện các quy định của Trung ương. Trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra đối với 13 đảng ủy và 51 cấp ủy viên cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tập thể đảng ủy xã, thị trấn; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 17 chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm tra 9 chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra 17 chi bộ trong việc thu, nộp và sử dụng đảng phí. Đảng ủy cơ sở giám sát giám sát chuyên đề đối với 18 chi ủy trực thuộc và 54 chi ủy viên về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách và những nội dung do cấp ủy giao. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giám sát 3 đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo việc kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát 41 tổ chức đảng và 87 đảng viên, cấp ủy viên. Trong đó Ủy ban kiểm Huyện ủy giám sát 3 đảng ủy và 9 đảng ủy viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 11 đảng viên, trong đó khiển trách 5 đồng chí, cảnh cáo 1 đồng chí, cách chức 1 đồng chí, khai trừ 4 đồng chí; Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật 2 đồng chí.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp Đảng bộ huyện Hậu Lộc đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. 9 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 52 tổ chức cơ sở đảng và 55 đảng viên. Riêng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra phát hiện 3 đảng viên đã vi phạm các quy định về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy viên đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng. Trong đó có 2 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Như Thanh họp giao ban công tác hằng tuần.

 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Như Thanh đã tham mưu giúp các cấp ủy đảng thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác kiểm tra giám sát nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng, trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra giám, thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để cấp ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân; tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. 8 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên địa bàn đã tiến hành kiểm tra 167 lượt tổ chức đảng, 141 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 131 lượt tổ chức đảng và 192 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 48 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; kiểm tra 13 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 174 lượt tổ chức đảng và 285 đảng viên; thi hành kỷ luật 5 đảng viên...

Tại huyện Thường Xuân, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 41 tổ chức đảng và 164 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc của cấp ủy, công tác giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành năm 2022. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, giúp các tổ chức đảng và đảng viên kịp thời khắc phục. Bên cạnh đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 9 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 1 cuộc với 1 đảng viên, ủy ban kiểm tra cấp cơ sở kiểm tra 8 cuộc với 8 đảng viên. Qua kiểm tra, phát hiện 9 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với công tác chỉ đạo, hướng dẫn, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói chung và công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng. 9 tháng đầu năm 2023, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với 760 tổ chức đảng. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 8 tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương kiểm tra 275 tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 477 tổ chức đảng. Qua kiểm tra đã đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Việc phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tăng cường. Qua kiểm tra đã kết luận rõ đúng sai, xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng. 9 tháng đầu năm 2023, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 31 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 15 tổ chức đảng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 10, ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương kiểm tra 21 cuộc. Qua kiểm tra, kết luận có 21 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2023, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 432 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 155 cấp ủy viên, chiếm tỷ lệ 35,9% (13 huyện ủy viên, 85 đảng ủy viên, 2 đảng ủy viên bộ phận, 55 chi ủy viên). Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 50 đảng viên, ủy ban kiểm tra cấp huyện và tương đương kiểm tra 160 đảng viên, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra 222 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 377 đảng viên vi phạm, trong đó có 280 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật...

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn biểu hiện lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Đồng thời, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Tăng cường sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, bảo đảm ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, lòng tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất