Điểm nhấn công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình năm 2023
Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo chương trình công tác năm 2023, trong đó có nội dung mới, khó; chủ động tham mưu chỉ đạo, triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4,5,6 (khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành các nội dung của Ngành được phân công theo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm tiến độ, hiệu quả: tham mưu hoàn thành 37 văn bản, nhiệm vụ của cấp ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; trong đó 1 chương trình hành động, 1 đề án, 2 quy định, 3 kết luận, 9 kế hoạch, 15 báo cáo và 6 văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; kết luận về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương; kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; chỉ đạo về thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở đảng bộ, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm sổ tay đảng viên điện tử; phân công cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý về dự sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ các xã, thị trấn trong tỉnh; tiếp tục xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình...

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng; từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Sau 11 năm thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ hằng tháng trên toàn tỉnh và phân công cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về dự sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ các xã, thị trấn trong tỉnh; qua kết quả đạt được và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu xây dựng Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cán bộ được phân công dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; trong đó quy định rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc thực hiện; trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ được phân công dự sinh hoạt; chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo và sử dụng kết quả dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ xã, phường, thị trấn trong năm là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ.

Ngoài ra, việc đưa vào triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ tỉnh sau hơn 2 năm ngày càng phát huy tính năng, hiệu quả trong quá trình sử dụng, đặc biệt là góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc cung cấp một cách hệ thống, đầy đủ các bước quy trình sinh hoạt chi bộ và tạo điều kiện để đảng viên được tiếp cận các thông tin về nội dung sinh hoạt sớm hơn giúp cho việc đánh giá, tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ nhanh hơn, sâu hơn, rút ngắn thời gian sinh hoạt mà vẫn bảo đảm chất lượng. Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử để thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong Đảng bộ tỉnh trong đó quy định rõ tiêu chí làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Cùng với đó, việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện hiệu quả, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ; góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; nâng cao chất lượng chi ủy, bí thư chi bộ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện khảo sát phát triển đảng viên giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 5-2023, trên cơ sở đó tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp tăng cường công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; đẩy mạnh phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Năm 2023 toàn tỉnh kết nạp mới 1.337 đảng viên, tăng 119 đảng viên mới kết nạp so với năm 2022, đã kết nạp được 8 đảng viên là người tôn giáo.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tham mưu thể chế, hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh gắn với thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tiếp tục đổi mới công tác luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp quản lý trong công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ; trong đó đặc biệt là tham mưu đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, chuẩn bị một bước công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới; đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện các văn bản, quy định của Trung ương, tỉnh về công tác luân chuyển cán bộ và tham mưu ban hành Thông báo kết luận về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2023-2025; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc điều động, bố trí lại cán bộ ở cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; tham gia xây dựng kế hoạch của tỉnh về luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc diện các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh và chế độ, chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, quy chế đánh giá cán bộ sau luân chuyển.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 10-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó kịp thời động viên những nơi làm tốt, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu để rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng sát với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên công tác kết nạp đảng viên và xét tặng Huy hiệu Đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quy trình, quan tâm phối hợp giải quyết cơ bản đơn thư, khiếu nại của cán bộ, đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ tiếp tục được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, nền nếp; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, nhất là bí thư chi bộ được lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu; công tác chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng chế độ; chủ động, thực hiện tốt việc rà soát, tra cứu, thẩm tra, xác minh, tham mưu kết luận tiêu chuẩn chính trị bảo đảm nghiêm túc, khoa học, thận trọng, khách quan, công tâm, đúng quy trình. Chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng được nâng cao.

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đã mang lại kết quả tích cực, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ nhiều nơi chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã phát huy tốt hơn tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; chất lượng hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ được nâng lên; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất