Khu vực phía Nam chủ động, vượt khó
Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Nam, ngày 22-6-2023.

Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Nam, ngày 22-6-2023.

Kết quả nổi bật

Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam đã bám sát 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược theo Kết luận số 08-KL/BTCTW ngày 4-1-2023 của Ban Tổ chức Trung ương, kịp thời tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết về chương trình công tác năm 2023 đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; tham mưu để BTV các tỉnh ủy, thành ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, quy định, kết luận và văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của BCH Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đã tham mưu cho các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và 11 nhóm nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tổ chức tốt việc quán triệt, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, các tỉnh, thành phố như Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Tháp, Tây Ninh, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ… đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”; Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ tổ chức hội thảo, tọa đàm về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… Qua thực hiện, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực; công tác phê bình và tự phê bình đi vào chiều sâu; đoàn kết, thống nhất trong nội bộ được nâng lên; kịp thời phát hiện, nhận diện các biểu hiện “tự suy thoái”, “tự chuyển hóa” để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng…

Các tỉnh ủy, thành ủy chú trọng quán triệt sâu sắc 3 quan điểm chỉ đạo, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và các nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 17-8-2022 của Bộ Chính trị. BTV các tỉnh ủy, thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng khung tiêu chí đánh giá khoa học, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; nội dung kiểm điểm toàn diện, bám sát chức năng, nhiệm vụ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu xây dựng kế hoạch, quy định, hướng dẫn xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, đồng thời xây dựng kế hoạch củng cố TCCSĐ yếu kém, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng theo quy định. Công tác phát triển, quản lý đảng viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tập trung tham mưu công tác phát triển đảng viên, từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng đến việc thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên theo quy định, số lượng đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Để nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, nhiều địa phương đã có cách làm hiệu quả. Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Hậu Giang ban hành quy định thời gian sinh hoạt chi bộ và chào cờ hằng tháng. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảng ủy thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã xây dựng kế hoạch và chọn đơn vị tổ chức sinh hoạt điểm theo từng loại hình khu phố, trường học, cơ quan… Tại Long An, Thành ủy Tân An ban hành hướng dẫn thí điểm sinh hoạt chi bộ mẫu trên địa bàn thành phố. Tỉnh Đồng Tháp duy trì tổ công tác tham dự sinh hoạt và góp ý đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đồng thời thực hiện mô hình “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”. Tỉnh Bình Thuận thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở 2 chi bộ có tính chất đặc thù. Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh… tiến hành khảo sát thực tế về tạo nguồn phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên…

Năm 2023, các ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đã chủ động tham mưu với các BTV tỉnh ủy, thành ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28-11-2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Theo đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh, thành ủy; triển khai những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên như sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; kịp thời rà soát, khắc phục những nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn trong các văn bản đã ban hành, sửa đổi những nội dung không còn phù hợp; đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28-2-2023 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với việc thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Đã phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH, BTV các tỉnh, thành ủy và chỉ đạo, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Tiếp tục hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đã tham mưu cho BTV các tỉnh, thành ủy quản lý, phân bổ biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp của Đảng cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 và biên chế giai đoạn 2023-2026, gắn với việc chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận, quy định, quyết định của Trung ương về biên chế và quản lý biên chế. Tiếp tục hoàn thiện danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

Công tác cán bộ thường xuyên được các địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Các địa phương đã triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện BTV các tỉnh, thành ủy quản lý theo quy định của Trung ương. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị bảo đảm tiến độ, chất lượng. Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tham mưu với BTV các tỉnh, thành ủy ban hành văn bản cụ thể hóa các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định số 23-QĐ/TU ngày 10-5-2023 về việc “miễn nhiệm đối với cán bộ, bố trí công tác đối với cán bộ sau khị bị kỷ luật” và triển khai thực hiện nghiêm túc; nhiều trường hợp cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý đã tự nguyện xin từ chức, được bố trí công tác khác. TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”. Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Đề án “Thí điểm đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ”. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý; kết quả đã chọn được 8/15 ứng cử viên để bổ nhiệm chức danh phó giám đốc sở, ngành tỉnh…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm cả về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, cập nhật kiến thức mới, kiến thức quốc phòng - an ninh; cả về bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030 và bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn ở nước ngoài theo Kết luận số 39-KL/TW ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị. Đã thực hiện tốt các quy định của Trung ương về công tác chính sách cán bộ; tiếp tục quan tâm công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Tỉnh Cà Mau tổ chức sơ kết thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số”. Tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030”.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu với BTV các tỉnh, thành ủy ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ”; hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong công tác rà soát, thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên; thẩm định, tham mưu BTV kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ theo quy định.

Ban tổ chức cấp ủy tiếp tục tham mưu cho BTV các tỉnh ủy, thành ủy ban hành kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh, thành phố năm 2023; chủ động phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu tuyên truyền theo Kế hoạch số 114-KH/BTCTW ngày 21-4-2023 của Ban Tổ chức Trung ương “thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023” gắn với các sự kiện chính trị trong năm 2023. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, nhất là thông tin tiêu cực trên mạng xã hội nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Các địa phương đã triển khai tốt Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023…

Các tỉnh ủy, thành ủy đã tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng; tổ chức giao lưu, trao đổi, học hỏi những cách làm hay, hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm công tác. Đã tiếp tục đổi mới, cải tiến phong cách, lề lối làm việc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả mạng nội bộ, góp phần giảm văn bản giấy tờ hành chính, tiết kiệm kinh phí; duy trì giao ban cơ quan định kỳ, kịp thời nắm tình hình, xử lý những khó khăn, vướng mắc và định hướng trong thực hiện nhiệm vụ. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy còn phối hợp với các thành viên trong Cụm thi đua số 4 và số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nhằm tích cực tham gia các đề tài khoa học, góp ý các dự thảo đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đã tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác tham mưu và cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và Chương trình làm việc của cấp ủy; một số địa phương xây dựng đề án, đề tài khoa học về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai đạt kết quả tốt.

Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn tham mưu thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kịp thời tham mưu, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, quy định mới của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Hai là, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đề cao sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Ba là, thuờng xuyên quan tâm, chăm lo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm đến lợi ích vật chất và tinh thần chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực để họ cống hiến vì sự nghiệp chung. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, công chức, viên chức phát huy tối đa sở trường và khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Bốn là, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát cũng như định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và của cấp ủy. Từ đó, rút kinh nghiệm thực tiễn để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nếu có; kịp thời đề xuất với cấp trên những vấn đề phát sinh, vuợt thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ, tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phong trào thi đua của Ngành.

Năm là, duy trì sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương cũng như giữa ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy và các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đuợc giao.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất