Đà Nẵng ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên trong sắp xếp tổ chức bộ máy
Sau khi giảm cồng kềnh bộ máy, TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu xã hội hóa các dịch vụ hành chính công

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đến nay bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã bước đầu tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tính đến cuối năm 2019, thành phố đã giảm được 47 phòng chuyên môn trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các sở, ngành trực thuộc UBND thành phố. Giảm 269 vị trí chức vụ lãnh đạo các cấp trong cơ quan hành chính. Hiện nay, thành phố đã thực hiện thí điểm 4/7 trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp quận, huyện; sáp nhập 7 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện vào ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy; 2/7 chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp quận, huyện và 36/56 chức danh bí thư đảng ủy phường, xã đồng thời là chủ tịch HĐND phường, xã.

Từ những kết quả đó đã cho thấy rằng việc thực hiện tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhưng lại khá nhạy cảm, liên quan đến con người, chính sách và tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức mà đặc biệt là đội ngũ đảng viên chịu sự sắp xếp của các đơn vị này đều đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố, tạo sự đồng thuận, thống nhất. Qua triển khai thực hiện sắp xếp, đến nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối đều rất nỗ lực, cán bộ, đảng viên đều nhận thức được chủ trương và thấy được quyền lợi của mình trong đó nên tình hình thành phố rất ổn định trong việc đổi mới, sắp xếp, đảng viên yên tâm công tác.

Tuy nhiên, việc tham gia thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW trong toàn Đảng bộ mới chỉ đạt được kết quả bước đầu, còn rất nhiều việc để Đảng ủy Khối Các cơ quan phải làm để đạt được mục tiêu của thành phố đề ra, trong đó đặc biệt là công tác giáo dục tư tưởng chính trị cần quan tâm thực hiện những nội dung sau:

Một là, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng về những vấn đề cơ bản mà Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng bộ giữa sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng với phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa Nghị quyết số 18 và 19 của BCH Trung ương khóa XII, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy phải quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, với quyết tâm chính trị cao, nhận thức đúng, tư tưởng thông, công khai, dân chủ, hợp tình, hợp lý, phù hợp tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình.

Ba là, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Chủ động và có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế để xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. 


Bốn là,
việc sáp nhập có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tình cảm, quyền lợi của cán bộ, đảng viên các đơn vị tiến hành sáp nhập. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị có triển khai sáp nhập phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc để có các giải pháp bảo đảm quyền lợi, chế độ, chính sách cho cán bộ nơi thực hiện sáp nhập và thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ có những đồng thuận và không đồng thuận, Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố xác định đây là một việc làm khó nhưng phải quyết tâm làm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng với quyết tâm chính trị và sự đồng thuận cao, công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế sẽ thành công, Đảng bộ Khối sẽ làm tốt vai trò của mình để góp phần cùng Thành ủy thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW trên địa bàn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất